فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3091و-3
تاريخ: 1360/5/13
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي عالي قضايي‌
عطف بنامه شماره 1/11007 ــ 60/4/28 موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بنظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان اعضاء شوراي عالي قضايي نمي‌توانند رئيس يكي از سازمانها يا ارگانهاي دادگستري باشند و مغاير اصل 141 قانون اساسي مي‌باشد.
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌

رونوشت: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي جهت ثبت در روزنامه فوق الذكر بضميمه فتوكپي نامه شورايعالي قضايي
دبير شوراي نگهبان
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-