فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:7932 /529
تاريخ:9 /2/ 1394

حضرت آيت الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان طرح الحاق يك جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 8/2/1394 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي گردد.
علي لاريجاني

طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) 
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده 1-ماده (29) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9 /1378 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:….
29-اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها
ب-در جزء(11) بند (ب) ماده (29) قانون،عبارت «شهر و» حذف و دو جزء به عنوان اجزاء (12)و (13) به شرح زير به آن الحاق مي شود:
12-رؤساي اتاقهاي بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان
13-مجريان شبكه هاي استاني صدا و سيما
ماده 2-يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (4) به ماده (52) قانون، الحاق مي شود:
تبصره 4- درصورت ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد،صلاحيت آنان براي نمايندگي مجلس استمرار مي يابد مگر آنكه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا پانزده روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارك معتبر عدم احراز را اعلام نمايد.بر اين اساس ساير عوامل اجرائي يا نظارتي حق اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد مذكور را ندارند.
موارد مربوط به تخلفات افراد مذكور در زمان شروع تا انتهاي تبليغات كه به تشخيص شوراي نگهبان منجر به ابطال يا عدم احراز صلاحيت افراد مذكور مي گردد از اين قاعده مستثني است.
طرح فوق مشتمل بر دوماه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./ب

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-