فايل ضميمه :
        اساسنامه‌هاي شركت هواپيمايي كيش، شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه‌هاي منطقه آزاد كيش و شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش كه در جلسه 17/ 12 /1393 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
بررسي : 1ـ ايرادهاي مذكور در مواد 17 ، 22 و 24 اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو عيناً در مورد همين مواد در اين سه اساسنامه نيز جاري است و بايد مورد توجه قرار داده شود.
	2ـ در بند «هـ» ماده «4» اساسنامه شركت هواپيمايي كيش لفظ «هند لينگ» بكار رفته است كه لازم است معادل فارسي آن بكار گرفته شود تا مخالفت با اصل 15 قانون اساسي لازم نيايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-