فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر شكايت شركت سينا قطعه طوس مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند «ز» دستورالعمل شماره 1894/ 310/ 91 مورخ 18/ 4/ 1391 سازمان توسعه تجارت ايران.
بررسي: بند مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه بر اساس دستورالعمل مذكور نحوه ثبت سفارش و گشايش اعتبار تغيير نموده است و شخص شاكي قبل از تغيير دستورالعمل، ثبت سفارش نموده است و قبل از انجام گشايش اعتبار، دستورالعمل مذكور صادر شده كه بر اساس دستورالعمل جديد لازم است به روش جديد ثبت سفارش نمايد و در همين ايام و محدوده زماني بانك مركزي از اعطاء ارز مرجع به افرادي كه گشايش اعتبار مي‌نمايند امتناع نموده و بدل آن ارز مبادله‌اي اعطاء مي‌نمايد.
و با توجه به اين مطالب مناسب است گفته شود كه: با دستورالعمل جديد فقط روش ثبت سفارش تغيير نموده است و تغيير قيمت ارز در بازار و بالا يا پايين شدن قيمت ارز اعطائي توسط بانك مركزي مرتبط به دستورالعمل مورد شكايت نيست و چه بسا قيمت ارز اعطائي ارزان گردد و معناي ثبت سفارش، التزام دولت و بانك مركزي به اعطاء ارز ارزان (مرجع) به شخص سفارش دهنده نيست تا در فرض تغيير دستورالعمل و تغييرات و حوادث اتفاق‌افتاده در اين زمان، بانك مركزي ملزم به عمل به التزام و تعهد سابق خود باشد بلكه با گشايش اعتبار، تعهد و التزام دولت نيز محقق مي‌گردد كه البته طبق فرض، شخص شاكي گشايش اعتبار نكرده است و اگر گشايش اعتبار مي‌نمود چه بسا بانك «ارز مرجع» به وي مي‌داد و با اين مطلب دستورالعمل جديد نيز مخالفتي ندارد و بهرحال دستورالعمل موجب ورود ضرر به شاكي يا شركت نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-