فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدرضا باقرآبادي مبتني بر درخواست ابطال صورتجلسات مورخ 21/ 11/ 1389 و 25/ 5/ 1391 كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري استان قزوين.
بررسي: به حسب ظاهر مرجعيت سازمان جهاد كشاورزي و كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري استان قزوين براي صدور مجوز مسلم و مورد قبول مي‌باشد لكن مراجع مذكور از صدور مجوز احداث ترمينال باغ پسته براي شاكي - به جهت استلزام ترافيك- امتناع نموده‌اند و شاكي منكر استلزام ترافيك بوده و ذكر حدوث ترافيك را نوعي بهانه مي‌داند و علي‌هذا نزاع صغروي بوده كه با مراجعه به نهادهاي قانوني و قضائي، نزاع صغروي- تحقق ترافيك و عدم آن- حل مي‌گردد. و به فقهاء شوراي‌نگهبان مربوط نيست.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-