فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6080/ 100/ 97
تاريخ: 23/ 4/ 97
بسمه‌تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 25825/ 324 مورخ 04/ 04/ 1397 و پيرو نامه شمارة 5841/ 100 /97 مورخ 13/ 04/ 1397؛

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 20/ 04/ 1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم دو بخش دارد اشكال بخش اول آن در خصوص تأييد اعتبارنامه از اين جهت كه اعتبارنامه‌ها به تصويب مجلس نمي‌رسد كماكان به قوت خود باقي است. همچنين با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن كه مي‌تواند در استظهار از فراز اول ماده مبني بر عدم تصويب اعتبارنامه‌ها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نيز مغاير اصل 93 قانون اساسي است.
2- در صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده با عنايت به اينكه ظاهر عبارت آن است كه رئيس‌مجلس بدون رأ‌ي‌گيري اعلام نظر مي‌نمايد ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
3- در ماده 31 موضوع ماده 192 مكرر 2، از اين حيث كه «يك ماده» شامل موارد متعددي باشد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-