فايل ضميمه :
        ادامه بررسي بودجه سال 1396 كل كشور.

تبصره «11» ، بند «ب» : به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان ... .
بررسي : لازم است مفاد اين بند به «با موافقت فرماندهي كل قوا» مقيد شود تا مخالفت با اصل 110 قانون اساسي لازم نيايد.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا ابتداي تبصره 18 بحث شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-