فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 94/102/1028

تاريخ: 1394/3/6

بسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 12943/‏529 مورخ 30/‏02/‏1394 و پيرو نامه شمارة 386/‏102/‏94 مورخ 10/‏02/‏1394؛

طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52)

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 06/‏03/‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-