فايل ضميمه :
        رسيدگي مجدد به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي علي نائيني‌زاده به وكالت از شركت‌هاي گلبهار سپاهان، بهپاك و سويابين گلستان مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه شماره 14991-86 مورخ 19/ 12/ 1386 شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي.
بررسي: همان‌گونه كه در گزارش جلسه 501 مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان مورخ 20/ 6/ 1389 بيان شده خلاف شرع بودن اصل مصوبه احراز نگرديد.
البته در مورد تحقق تضييع حق كارخانجات و عدم تحقق آن و تحقق سود و ضرر و مقدار آن و جبران و عدم جبران آن احتياج به بحث كارشناسي بيشتري دارد و با مدارك موجود در پرونده احراز نمودن يك‌طرف مشكل به نظر مي‌رسد و به عبارت ديگر نزاع موضوعي بوده و نيازمند قضاوت.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-