فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 4/ 12 /1395 
شماره : 200/ 192777 /210 /9000 
بسمه تعالي
حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته) 
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
باسلام وتحيت به استحضارمي رساند : 
آقاي سعيد كنعاني به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه : 
ماده 9آيين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف واختيارات وچگونگي عملكردانجمن هاي صنفي وكانون هاي مربوطه مبني براين كه : 
" ماده9-شرايط داوطلبان عضويت درهيأت مديره وبازرسان تشكل هاي موضوع اين آيين نامه به شرح زيرمي باشد : 
1-تابعيت جمهوري اسلامي ايران 
2-التزام وعملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
3-عدم وابستگي به احزاب وگروه هاي سياسي غيرقانوني 
4-نداشتن محكوميت قطعي كيفري مؤثر 
5-عدم اعتياد به مواد مخدر 
با 
آيات شريف 159 ، 118 ، 28سوره آل عمران ، 141 ، 65 سوره نساء ، 44سوره مائده ، 38 سوره شوري وحديث منقول ازپيامبراكرم (ص) مبني بر" الاسلام يعلوولايعلي والكفاربمنزله الموتي( وسائل الشيعه ، ج26 ، ص 125 ، حديث 32640) وقاعده فقهي نفي سبيل 
مغايراست . 
عليهذا دراجراي تبصره 2ماده84 وماده87 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 سوابق مربوط به پيوست تقديم مي شود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ وجهت بهره برداري اعلام فرماييد . / ج
با تشكر 
محمد كاظم بهرامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-