فايل ضميمه :
        

لايحه تصويب موافقتنامه بين دولتي شبكه راه‌آهن سراسري آسيايي

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏3/‏1387

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولتي شبكه راه‌آهن سراسري آسيايي مورخ دهم نوامبر 2006 ميلادي (برابر با 19/‏8/‏1385 هجري شمسي) ‌به شرح پيوست و با رعايت تبصره‌هاي زير تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه توديع اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره 1ـ برداشت جمهوري اسلامي ايران از مفاد مادة (13) در خصوص چگونگي حل و فصل اختلافات و اعمال آن با رعايت قوانين و مقررات هريك از طرف‌ها و همچنين رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تبصره 2ـ وزارت راه و ترابري موظف است اصلاحات متن اصلي موافقتنامه «موضوع مادة (7)» و پيوست‌هاي (1) و (2) آن «موضوع مادة (8) و (9)» را در مهلت مقرر به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور منعكس نمايد تا پس از بررسي آن معاونت، در خصوص اعلام پذيرش يا عدم پذيرش آن تصميم‌گيري شود و مراتب پس از هماهنگي با هيئت وزيران و تصويب شوراي اسلامي به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام گردد.
....
مادة 7ـ تشريفات اصلاح متن اصلي
....
4ـ اصلاحيه با رأي اكثريت دو سوم طرفهاي حاضر و رأي دهنده كارگروه تصويب خواهد شد. اصلاحيه مصوب توسط دبيرخانه به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد كه وي آن را بين تمامي طرف‌ها براي پذيرش،‌ توزيع خواهد كرد.
5ـ اصلاحيه‌اي كه طبق بند (4) اين ماده تصويب شده است، دوازده ماه پس از پذيرش دو سوم طرفها، لازم‌الاجراء‌ خواهد شد. اصلاحيه براي تمامي طرفها،‌ به استثناء آنهايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن اعلام نمايند كه اصلاحيه را نمي‌پذيرند، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرفي كه اعلام كرده است اصلاحيه مصوب طبق اين بند را نمي‌پذيرد، مي‌تواند در هر زمان پس از آن،‌ سندي مبني بر پذيرش اصلاحيه مزبور را نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع نمايد. اصلاحيه مزبور دوازده ماه پس از تاريخ توديع سند ياد شده براي آن كشور لازم‌الاجراء خواهد شد.
مادة 8ـ تشريفات اصلاح پيوست (1)
...
7ـ چنانچه طي يك دوره شش ماهه از تاريخ اعلام،‌ كمتر از يك سوم طرفها مخالفت خود را نسبت به اصلاحيه به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كرده باشند، اصلاحيه مصوب بند (6)‌ اين ماده،‌ پذيرفته شده تلقي خواهد شد.
8ـ اصلاحيه‌اي كه طبق بند (7) اين ماده پذيرفته شده، سه ماه پس از انقضاء دورة‌ شش‌ماهة‌ موضوع بند (7)‌ اين ماده،‌ براي تمامي طرفها لازم‌الاجراء خواهد شد.
مادة 9ـ تشريفات اصلاح پيوست (2)
...
5ـ چنانچه طي دوره شش ماهه از تاريخ اعلام، كمتر از يك سوم از طرف‌ها مخالفت خود را نسبت به اصلاحيه به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كرده باشند، اصلاحيه مصوب طبق بند (4) اين ماده، پذيرفته شده تلقي خواهد شد.
6ـ اصلاحيه‌اي كه طبق بند (5) اين ماده پذيرفته شده است،‌ سه ماه پس از انقضاء دورة شش ماهة موضوع بند (5)‌ اين ماده، براي تمامي طرف‌ها لازم‌الاجراء خواهد شد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به اينكه در بند (5) مادة (7) و بند (8) مادة (8) و بند (6)‌ مادة9، حكم به لازم‌الاجراء شدن خود به خودي اصلاحيه‌هاي مورد اشاره در اين مواد،‌ بدون طي تشريفات مقرر در اصل 77 قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب كليه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در مجلس شوراي اسلامي كرده است، مغاير اصل مزبور مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق
ـ با توجه به ماهيت تخصصي مفاد پيوست‌هاي ضميمه شده،‌ اصلاحيه‌هاي مورد اشاره در اين مواد نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد و در نتيجه مغاير اصل 77 قانون اساسي نيست.
ج ـ تصميم شورا
بند (5)‌ مادة (7) و بند (8) مادة (8) و بند (6)‌ مادة (9)، با هشت رأي موافق،‌ مغاير اصل77 قانون اساسي شناخته شد.
ــــــــــــــــــــــــ

پيوست (1)‌ شبكه راه‌آهن سراسري آسيايي
پيوست (2) اصول راهنماي مربوط به مشخصات فني شبكه راه‌آهن سراسري آسيايي
...
الف ـ نظر مخالف
ـ استفاده از دو واژه «بوژي» و «كوپلينگ» در متون دو پيوست مزبور، به جهت غير فارسي بودن واژگان، مغاير تكليف مندرج در اصل15 قانون اساسي مبني بر لزوم فارسي بودن اسناد و متون رسمي است.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد.

نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه‌هاي مذكور در بند (5) مادة (7) و بند (8) مادة (8) و بند (6)‌ مادة 9 بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 77 قانون اساسي است.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 5/‏4/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 12/‏4/‏1387

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولتي شبكه راه‌آهن سراسري آسيايي مورخ دهم نوامبر 2006 ميلادي (برابر با 19/‏8/‏1385 هجري شمسي) ‌به شرح پيوست و با رعايت تبصره‌هاي زير تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازة توديع اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره 1ـ برداشت جمهوري اسلامي ايران از مفاد مادة (13) در خصوص چگونگي حل و فصل اختلافات و اعمال آن با رعايت قوانين و مقررات هريك از طرفها و همچنين رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
تبصره 2ـ دولت موظف است كليه اصلاحيه‌هاي موافقتنامه و پيوستهاي آن، موضوع مادة (7) و پيوست‌هاي (1) و (2) آن موضوع مواد (8) و (9) را در مهلت مناسب، قبل از انقضاء مهلت‌هاي موردنظر در بندها و مواد مذكور مطابق با اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي حسب مورد اعلام نمايد.
در صورتي‌كه مجلس شوراي اسلامي اصلاحيه‌ها را تصويب ننمايد دولت موظف است مراتب را مبني بر عدم پذيرش اصلاحيه‌ها، ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه به مراجع ذي‌ربط اعلام و اين اصلاحيه‌ها در مواد مذكور براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء نخواهد بود.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27206/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. مندرج در نامه شماره 27480/‏‏30/‏‏87 مورخ 12/‏‏4/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-