فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/100/5490

تاريخ: 1397/3/12

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 17295/‏347 مورخ 02/‏03/‏1397؛

لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09/‏03/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:

_ علاوه بر ايرادات متعدد وارد بر مواد و بندهاي اين مصوبه با عنايت به قضائي بودن لايحه، مصوبه مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارة 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان شناخته شد.

 

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-