فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5490/ 100 /97
تاريخ: 12 /3 /97
بسمه تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 17295 /347 مورخ 02 /03 /1397؛
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09 /03 /1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:_ علاوه بر ايرادات متعدد وارد بر مواد و بندهاي اين مصوبه با عنايت به قضائي بودن لايحه، مصوبه مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارۀ 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شوراي نگهبان شناخته شد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-