فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات مصوب جلسه 25 /12/ 1395 هيأت وزيران.
بررسي : خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-