فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره۳۷۵/۴۳۸۹۹                                    ۱۳۹۸/۵/۲۸

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۴۰۶۰۴ /۵۴۹۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي  ايران قانون تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي كه با عنوان لايحه تصويب پروتكل هاي مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۶۶۳۵                                       ۱۳۹۸/۵/۳۱

وزارت راه و شهرسازي

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تصويب سندهاي الحاقي (پروتكل هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۷۵/۴۳۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون تصويب سندهاي الحاقي(پروتكل هاي) مربوط به اصلاح بند «الف»

ماده (۵۰) و ماده (۵۶) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي

ماده واحده ـ سندهاي الحاقي(پروتكل هاي) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي مورخ ۶ اكتبر ۲۰۱۶ ميلادي (۱۳۹۵/۷/۱۵ هجري شمسي) به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آنها داده مي شود.

تبصره۱ـ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون موارد زير ملغي مي گردد:

۱ـ بندهاي (۱)، (۷) و (۸) ماده واحده قانون تصويب مقاوله نامه هاي اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري ـ ۱۳۲۳ هجري شمسي (۱۹۴۴ ميلادي) و اجازه تسليم اسناد آنها (مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۲) و سندهاي الحاقي(پروتكل هاي) مربوط به پيوست آن

۲ـ قانون سند الحاقي(پروتكل) اصلاحي بند «الف» ماده (۵۰) كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو (مصوب ۱۳۵۴/۴/۹)

۳ـ سند الحاقي(پروتكل) اصلاحي بند «الف» ماده (۵۰) و سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي ماده (۵۶) كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري پيوست قانون سندهاي الحاقي(پروتكل هاي) اصلاحي كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو (مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۲)

۴ـ قانون سند الحاقي(پروتكل) اصلاحي قرارداد بين المللي هواپيمايي كشوري (مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷)

تبصره۲ـ در اجراي اين سندهاي الحاقي(پروتكل ها) رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

سند الحاقي(پروتكل) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‏المللي امضاء شده در مونترال

 در تاريخ ۶ اكتبر۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵)

مجمع سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري با تشكيل سي و نهمين جلسه در مونترال در تاريخ ۱ اكتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰)،

با توجه به تمايل تعداد زيادي از كشورهاي عضو به افزايش اعضاي شورا به منظور تضمين توازن بهتر از طريق افزايش نمايندگي كشورهاي عضو،

با مناسب تشخيص دادن افزايش تعداد اعضاي ركن مزبور از سي و شش به چهل،

با ضروري تلقي كردن اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي منعقد شده در شيكاگو در تاريخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) به منظور مذكور،

۱ـ طبق مفاد بند «الف» ماده (۹۴) كنوانسيون مذكور، اصلاح پيشنهادي زير در مورد كنوانسيون يادشده را تصويب مي كند:

«در بند «الف» ماده (۵۰) كنوانسيون، جمله دوم با تغيير «سي و شش» به «چهل» اصلاح مي گردد.»

۲ـ براساس مفاد بند «الف» ماده (۹۴) كنوانسيون مذكور تعيين مي كند كه با تصويب يكصد و بيست و هشت كشور عضو، اصلاحيه پيشنهادي يادشده لازم‏الاجراء خواهد شد.

۳ـ مقرر مي نمايد كه دبير كل سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري، سند الحاقي پروتكلي) را به زبان‏هاي انگيسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي كه هر كدام از آنها از اعتبار يكساني برخوردار خواهد بود، تنظيم نمايد كه شامل اصلاحيه مذكور و مطالب زير باشد:

الف) سند الحاقي(پروتكل) را رئيس مجمع و دبيركل آن امضاء خواهند كرد.

ب) سند الحاقي(پروتكل) براي تصويب توسط هر كشوري كه كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‏المللي را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصويب نزد سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري توديع مي گردد.

ت) سند الحاقي(پروتكل) در مورد كشورهايي كه آن را تصويب كرده اند در تاريخي كه سند تصويب صد و بيست و هشت كشور توديع شده باشد، لازم‏الاجراء خواهد شد.

ث) دبيركل بي‏درنگ تمام كشورهاي عضو را از تاريخ توديع هر سند تصويب سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

ج) دبيركل بي‏درنگ تمام كشورهاي عضو كنوانسيون يادشده را از تاريخ لازم‏الاجراء شدن سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

چ) سند الحاقي(پروتكل) در مورد هر كشور عضوي كه سند الحاقي(پروتكل) را پس از تاريخ مذكور تصويب نمايد، به محض توديع سند تصويب آن نزد سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري، لازم‏الاجراء خواهد شد.

بنابراين براساس اقدام مزبور مجمع، اين سند الحاقي(پروتكل) توسط دبيركل سازمان تنظيم شده است.

به منظور گواهي مراتب بالا، رئيس و دبيركل سي و نهمين اجلاس مجمع سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري كه توسط مجمع مجاز شده اند، اين سند الحاقي(پروتكل) را امضاء مي نمايند.

اين سند الحاقي(پروتكل) در مونترال در تاريخ ۶ اكتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) در يك نسخه به زبانهاي انگليسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي تنظيم گرديد كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار است. اين سند الحاقي(پروتكل) در بايگاني سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري مي ماند و نسخه هاي تأييدشده آن توسط دبيركل سازمان به تمام كشورهاي عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين  المللي كه در شيكاگو در تاريخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) تنظيم گرديده است، ارسال خواهد شد.

ا. عبدالرحمان رئيس سي و نهمين اجلاس مجمع      ف. ليو دبيركل

سند الحاقي(پروتكل) مربوط به اصلاح ماده (۵۶)

 كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي امضاء شده در مونترال

در تاريخ ۶ اكتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵)

مجمع سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري

با تشكيل سي و نهمين جلسه در مونترال در تاريخ ۱ اكتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۰)؛

با توجه به تمايل عمومي كشورهاي عضو به افزايش اعضاي كميسيون ناوبري هوايي؛

با مناسب تشخيص دادن افزايش تعداد اعضاي ركن مزبور از نوزده به بيست و يك؛ و

با ضروري تلقي كردن اصلاح كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي منعقدشده در شيكاگو در تاريخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) به منظور مذكور؛

۱ـ طبق مفاد بند «الف» ماده (۹۴) كنوانسيون مذكور، اصلاح پيشنهادي زير در مورد كنوانسيون يادشده را تصويب مي كند:

«در ماده (۵۶) كنوانسيون، عبارت «بيست و يك عضو» جايگزين عبارت «نوزده عضو» مي گردد.»

۲ـ براساس مفاد بند «الف» ماده (۹۴) كنوانسيون مذكور تعيين مي كند كه با تصويب يكصد و بيست و هشت كشور عضو، اصلاحيه پيشنهادي يادشده لازم‏الاجراء خواهد شد.

۳ـ مقرر مي نمايد كه دبيركل سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري، سند الحاقي(پروتكلي) را به زبان‏هاي انگيسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي كه هر كدام از آنها از اعتبار يكساني برخوردار خواهد بود، تنظيم نمايد كه شامل اصلاحيه مذكور و مطالب زير باشد:

الف) سند الحاقي(پروتكل) را رئيس مجمع و دبيركل آن امضاء خواهند كرد.

ب) سند الحاقي(پروتكل) براي تصويب توسط هر كشوري كه كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‏المللي را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشد، مفتوح خواهد بود.

پ) اسناد تصويب نزد سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري توديع مي گردد.

ت) سند الحاقي(پروتكل) در مورد كشورهايي كه آن را تصويب كرده اند در تاريخي كه سند تصويب صد و بيست و هشت كشور توديع شده باشد، لازم‏الاجراء خواهد شد.

ث) دبيركل بي‏درنگ تمام كشورهاي عضو را از تاريخ توديع هر سند تصويب سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

ج) دبيركل بي‏درنگ تمام كشورهاي عضو كنوانسيون يادشده را از تاريخ لازم‏الاجراء شدن سند الحاقي(پروتكل) آگاه خواهد كرد.

چ) سند الحاقي(پروتكل) در مورد هر كشور عضوي كه سند الحاقي(پروتكل) را پس از تاريخ مذكور تصويب نمايد، به محض توديع سند تصويب آن نزد سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري، لازم الاجراء خواهد شد.

بنابراين براساس اقدام مزبور مجمع،

اين سند الحاقي(پروتكل) توسط دبيركل سازمان تنظيم شده است.

به منظور گواهي مراتب بالا، رئيس و دبيركل سي و نهمين اجلاس مجمع سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري كه توسط مجمع مجاز شده اند، اين سند الحاقي(پروتكل) را امضاء مي نمايند.

اين سند الحاقي(پروتكل) در مونترال در تاريخ ۶ اكتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) در يك نسخه به زبانهاي انگليسي، عربي، چيني، فرانسوي، روسي و اسپانيولي تنظيم گرديد كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار است. اين سند الحاقي(پروتكل) در بايگاني سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري مي ماند و نسخه هاي تأييدشده آن توسط دبيركل سازمان به تمام كشورهاي عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين  المللي كه در شيكاگو در تاريخ

 ۷ دسامبر ۱۹۴۴ (۱۳۲۳/۹/۱۶) تنظيم گرديده است، ارسال خواهد شد.

ا. عبدالرحمان رئيس سي و نهمين اجلاس مجمع      ف. ليو دبيركل

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن سندهاي الحاقي(پروتكل ها) در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-