فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:94/102/1509
تاريخ:94/4/3

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 549/22912 مورخ 1394/04/03؛

طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران مصوب جلسه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/04/03 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-