فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:27482/ 30/ 87
تاريخ:12/ 4/ 1387

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 42703/ 39970 مورخ 28/ 3/ 1387؛
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك
مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت هيئت وزيران، در جلسه مورخ 12/ 4/ 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-