فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 121446/ت 15625ه	شماره انتشار : 15115 	
تاريخ ابلاغ: 16/ 10/ 1375	تاريخ روزنامه رسمي : 29/ 10/ 1375	

اصلاح اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني
مصوب 30/ 08/ 1375

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/ 8/ 1375 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي - موضوع نامه شماره 990/ هـ / ب مورخ 27/ 6/ 1374 - تصويب نمود : 
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني - موضوع تصويبنامه شماره 21778 / ت 14861 هـ مورخ 23/ 2/ 1374 - به شرح زير اصلاح مي شود : 

1 - در ماده ( 1 ) عبارت « آئين نامه هاي مصوب مجمع عمومي » به « آيين نامه هاي مصوب وزراي عضو مجمع عمومي سازمان » تغيير مي يابد . 

2 - در انتهاي بند « ح » ماده ( 7 ) عبارت « و ذخيره آن براي تداوم استفاده بيمه شدگان در دوران دريافت مستمري » اضافه مي شود . 

3 - در انتهاي بندهاي « الف » و « ت » ماده ( 10 ) عبارت « توسط وزراي عضو مجمع عمومي » اضافه مي شود . 

4 - در انتهاي بند « ت » ماده ( 17 ) عبارت « براي تصويب » به عبارت « براي تأييد و ارايه آن به منظور تصويب وزراي عضو مجمع عمومي » تغيير مي يابد . 

5 - در بند « ث » ماده ( 17 ) عبارت « تصويب مجمع عمومي » به عبارت « تأييد مجمع عمومي و ارايه آن براي تصويب وزراي عضو مجموعه » تغيير مي يابد . 

6 - در انتهاي بند « ت » ماده ( 18 ) عبارت « با تصويب هيأت مديره » به عبارت « و ارايه آن جهت تصويب مرجع ذي ربط » تغيير مي يابد . 

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 1177/ 21/ 75 مورخ 28/ 9/ 1375 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است . 

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-