فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 75438	شماره انتشار : 10521	
تاريخ ابلاغ: 1360/01/08	تاريخ روزنامه رسمي :1360/01/26	

‌قانون راجع به اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و اظهارنامه مالياتي شركتهاي‌تحت نظر بنياد مستضعفان
مصوب 1359/11/19

‌ماده واحده - در مورد عملكرد سال مالي 1358 شركتهايي كه درصدي از سهام يا سهم‌الشركه آنها متعلق به بنياد مستضعفان بوده يا طبق احكام‌صادره از طرف دادسراي كل انقلاب اسلامي ايران سهام آنها توقيف و در اختيار بنياد مي‌باشد، يا از طريق مراجع قانوني حق سرپرستي آنها به بنياد‌تفويض گرديده كه در كليه شركتهاي فوق‌الذكر واحد بازرسي و حسابرسي بنياد به عنوان بازرسي قانوني انتخاب گرديده مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون به موعد تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان براي تصويب در مجمع عمومي آنها و نهايتاً به موعد تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب‌سود و زيان متكي به دفاتر قانوني مصوب مجمع عمومي موضوع ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و تبصره‌ها و اصلاحيه‌هاي‌بعدي آن حسب مورد اضافه مي‌شود. در مواردي كه اظهارنامه مالياتي در موعد قانوني تسليم وزارت امور اقتصادي و دارايي گرديده، تمديد مدت فوق‌جهت تسليم صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه تعيين مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه نوزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-