فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 150890	شماره انتشار : 10813	
تاريخ ابلاغ: 1360/12/24	تاريخ روزنامه رسمي : 1361/01/24	

قانون واگذاري ساختمانهائيكه در رابطه با سيل و زلزله در مناطق مختلف كشور احداث شده يا ميشود
مصوب 1360/12/09

ماده واحده - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ساختمان هائي كه در مناطق مختلف كشور در رابطه با سيل و زلزله تجديد بنا و احداث شده يا ميشود با توجه به اعتبارات عمراني دولت كه صرف هزينه ساختمانها شده و نيز قدرت پرداخت خسارت ديدگان با دريافت تمام يا قسمتي از بهاي هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات عمراني دولت اقدام نمايد ضوابط و نحوه واگذاري ساختمانها در موارد مختلف به موجب آئيننامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بتصويب هيئت دولت ميرسد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-