فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/4102

تاريخ: 1396/11/8

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 97184/‏366 مورخ 07/‏11/‏1396؛

طرح دوفوريتي استفساريه چگونگي امهال وام

مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- نظر به اينكه در بند 6 ماده واحده، قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب ديده در اثر حوادث غيرمترقبه مصوب 19/‏03/‏1392 آمده است، -‌ سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود - ليكن ظاهر اين تفسير آن است كه تسهيلات موضوع بند مزبور به كلي از شمول سود معاف شده است، لذا با توجه به نظريه تفسيري شمارة 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شوراي نگهبان از اصل 73 قانون اساسي، اين مصوبه تفسير تلقي نمي‌گردد بلكه قانونگذاري است، بنابراين مغاير اصل مذكور مي‌باشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-