فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 142/66240
تاريخ: 1396/8/9

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏4/‏1396 و پيرو نامه شماره 30736/‏142 مورخ 21/‏4/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 3/‏8/‏1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي

 

ماده 1- صنايع دستي ايران مجموعهاي از صنايع هنري و سنتي است كه با محوريت خلاقيت، ذوق و زيباييشناسي با بهرهگيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد ميشود و فرآيند ساخت و توليد محصول بهصورت فردي يا گروهي، عمدتاً با دست و با كمك ابزار مورد نياز انجام ميگيرد. رشتههاي فرش دستباف و صنايع دستي از قبيل نساجي سنتي، بافتههاي داري و غيرداري، پوشاك سنتي، كاشي سنتي، سفال و سراميك، صنايع دستي چرمي، هنرهاي سنتي وابسته به معماري، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي چوبي و حصيري، صنايع دستي دريايي، صنايع دستي استخوان، رودوزيهاي سنتي، آبگينه، صنايع دستي كاغذي، طراحي و نقاشي سنتي، سازهاي سنتي، ميناكاري و پيشههاي وابسته به گروههاي يادشده ميباشند.

در سطر اول ماده (1) پس از عبارت «سنتي است كه» عبارت «ضمن رعايت ضوابط شرعي و قانوني» اضافه شد.

تبصره 1- ...

ماده 2- دولت مكلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (كُددار) مصوب 18/‏5/‏1388 نسبت به بيمهنمودن كليه واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد.

در سطر سوم ماده (2) كلمه «كليه» حذف شد.

تبصره 1- در اجراي اين قانون، عدم حضور در ساعت معين در محل كار نميتواند درخصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً براساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده انجام ميگيرد. اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازمالاجراء است.

در انتهاي تبصره (1) ماده (2) عبارت «اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازمالاجراء است.» حذف ميشود.

تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان از كليه امتيازات و تعرفههاي بخش صنعت در مورد حاملهاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانكي برخوردار ميباشند.

در تبصره (2) ماده (2) عبارت «امتيازات و» حذف ميشود.

تبصره 3- اجراي تبصره (1) اين ماده در مورد صنايع دستي مطابق آييننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه ميشود و بهتصويب هيئت وزيران ميرسد.

تبصره (3) ماده (2) حذف ميشود.

ماده 3- ...

ماده 8- بهمنظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون تشكيل ميشود و فعاليت مينمايد. منابع صندوق از محل سيدرصد (30%‏) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني و اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمكهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين ميشود. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ماده (8) بهشرح زير اصلاح ميشود:

ماده 8- بهمنظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، عنوان «صندوق احياء و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش و احياء و بهرهبرداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح ميگردد. سيدرصد (30%‏) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني و اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمكهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه ميشود. بهمنظور تحقق اهداف فوق، اساسنامه صندوق ظرف مدت ششماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد. 

ماده 9- ...

ماده 13- كليه توليدات صنايع دستي و فرش دستباف داخلي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميباشند.

ماده (13) حذف شد.

ماده 14- ...

ماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذيربط بر اساس آييننامهاي است كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه ميشود و بهتصويب هيئت وزيران ميرسد.

ماده (15) بهشرح زير اصلاح مي شود:

ماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذيربط بر اساس آييننامهاي است كه در چهارچوب قانون نظام صنفي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سهماه تهيه ميشود و بهتصويب هيئتوزيران ميرسد.

ماده 16- ...

 اصلاحات فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-