فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:8256 /561
تاريخ:13/ 2 /1394
حضرت آيت الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن كه با عنوان طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 9/ 2 /1394 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي گردد.
علي لاريجاني

طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن
موضوع استفساريه:
آيا قوانين و مقرراتي كه ناظر بر فعاليت بانك‌ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور) مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند را نيز در برمي‌گيرد يا خير؟
پاسخ:
بله، قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) مي‌شود.
تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-