فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:135018/ 48938
تاريخ:11 /11 /1393

بسمه تعالي
" با صلوات بر محمد و آل محمد"
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه در جلسه 5/ 11/ 1393 هيئت وزيران به تصويب رسيده است،براي اقدام معمول ارسال مي شود
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
بسمه تعالي
" با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت راه و شهر سازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه 15/ 11 /1393 به پيشنهاد شماره 24208/م مورخ 16 /4 /1393 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره بند (الف) ماده(166) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1389- تصويب كرد:
متون زير جايگزين مواد (30)و(31)اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) موضوع تصويب نامه شماره 26710/ت 48938ه مورخ 11 /3 /1393 مي شود:
ماده 30-شركت داراي حسابرس و بازرس قانوني است كه با تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين مقررات مربوط از بين سازمان حسابرسي و يا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب مي گردد.
ماده31- وظايف حسابرس و بازرس قانوني بر اساس قوانين واستانداردهاي حسابرسي مي باشد و حسابرس و بازرس قانوني حق دخالت در امور اجرايي شركت را ندارد.
اين متن به موجب نامه شماره ....... مورخ ...... شوراي نگهبان تأييد شده است.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-