فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 104578 /220
تاريخ : 22 /12/ 1395
بسمه تعالي
حضرت آيت الله احمدجنتي 
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
پيرونامه شماره 103037/ 220 مورخ 17/ 12/ 1395 دراجراي اصل نودوچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تغييرات درجداول ورديف هاي لايحه بودجه سال 1396كل كشوركه درجلسه علني روز 15/ 12/ 1395 به تصويب مجلس رسيده است ، به پيوست ارسال مي گردد . 
علي لاريجاني 
بخش اول : تغييرات منابع بودجه كل كشور 
بخش دوم : تغييرات مصارف بودجه كل كشور 
بخش سوم : تغييرات درآمدهاوواگذاري دارائي هاي سرمايه اي ومالي 
بخش چهارم : تغييرات اعتبارات هزينه اي 
بخش پنجم : تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي ومالي 
بخش ششم : تغييرات درآمدهااختصاصي 
بخش هفتم : تغييرات هزينه هاازمحل درآمدهاي اختصاصي 
بخش هشتم : تغييرات جدول شماره 17-كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء(3)رديف540000جدول شماره (9)
بخش نهم -تغييرات جدول شماره (18)-توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام وسهم الشركه دولت 
بخش دهم(الف)-تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها
بخش دهم(ب)-درآمدهاي استاني 1396
بخش يازدهم-جدول21-اعتبارات موضوع استفاده ازصندوق توسعه ملي ووجوه ارزي مستردشده ناشي ازطرح دعاوي قراردادهاي نظامي درمراجع بين المللي
بخش دوازدهم : تغييرات متفرقه 
1-عنوان رديف درآمدي 210109جدول شماره (5) ، به «سه درصدفروش نفت خام وميعانات گازي براي مناطق نفت خيز ، گازخيزوكم ترتوسعه يافته كشور »اصلاح شد . 
2-عنوان رديف درآمدي 160172جدول شماره (5) ، به «درآمدحاصل ازبدهي سازمان هاي گسترش ونوسازي صنايع ايران (ايدرو) وتوسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) وشركت ملي صنايع پتروشيمي به دولت (جمعي-خرجي) » اصلاح شد . 
3-عنوان رديف درآمدي 110405جدول شماره (5)به «يك درصدعوارض برواردات » اصلاح شد . 
4-عنوان رديف 2-530000جدول شماره(9)به «وزارت صنعت ، معدن وتجارت -اعتبارات موضوع تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي ، پي جويي واكتشاف عمومي كلسه ظرفيت هاي معدني كشور ، تكميل زيربناهاوزيرساخت هاي موردنيازبراي معادن وصنايع معدني ، اجراي تبصره (6)ماده(14) قانون معادن ، اجراي تبصره (6)ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن ، تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا ، اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مرتبط بابخش معدن وصنايع معدني ونظارت ومستندسازي ، كمك به نظام مهندسي معدن موضوع ماده(35) قانون نظام مهندسي معدن ، اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي بابت تجهيزواكتشاف پايه وتفصيلي دربخش معادن ، حمايت ازفعاليت هاي صندوق بيمه فعاليت هاي معدني ، اجراي طرح هاي اكتشافي وپژوهشي وكاربردي زيست محيطي ، ايجادزيرساخت هاي معدني ووصول حقوق دولتي معادن » اصلاح شد . 
5-عنوان رديف 92-50000جدول شماره (9)به «اعتبارات موضوع ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه ، به نسبت %50سهم وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ، 30%سهم وزارت ورزش وجوانان و20%سهم وزارت آموزش وپرورش» اصلاح شد . 
6-عنوان برنامه 1702004007ذيل دستگاه 128500وزارت ورزش وجوانان درپيوست شماره (4) ، به «حمايت ازانجام فعاليت هاي ورزشي اماكن ورزشي استان ها» تغييريافت وهمچنين سنجه عملكرداين برنامه از«فدراسيون -هيأت » به «استاني» اصلاح شد . 
7-عنوان رديف 4-550000درجدول شماره (9) به «كميته هاي ملي المپيك وپارالمپيك -كمك به آماده سازي وشركت درمسابقات ورزشي منطقه اي وجهاني ، 25درصدپارالمپيك و75درصدالمپيك » اصلاح شد . 
8-طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي مجوزكميسيون ماده(32)قانون برنامه چهارم توسعه ، ماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه وياماده(23) قانون الحاق برخي موادبه قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (2)قابل افزودن به جداول (19) و(20) قانون بودجه 1396مي باشند . 
9-طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج درجداول (19)و(20) لايحه بودجه 1396كه براساس موافقتنامه متبادله داراي پيشرفت فيزيكي اجرايي (علاوه برمطالعات) حداقل (30) درصد هستند ، مي توانندبه پيوست شماره (1) قانون بودجه اضافه شوند . 
10-عنوان طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پيوست شماره(1) درصورتي قابل تغييراست كه علاوه برداشتن مجوزماده (215) قانون برنامه پنجم توسعه وياماده(23) قانون الحاق برخي موادبه قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(2) براي اين تغيير ، هدف كمي طرح مندرج درپيوست  شماره (1) لايحه رابيش از(10) درصدافزايش ندهد . 
11-به منظورتسريع درتكميل طرح هاي بيمارستاني مندرج درجداول(19)و(20) قانون لايحه سال1396 ، ابلاغ اعتبارازمحل اعتبارات رديف 106-530000جدول شماره (9) قانون بودجه باعنوان زيرمجازاست : 
«اعتبارات موضوع ماده (37)قانون الحاق برخي موادبه قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(2) ، ازاعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 70درصدسهم تجهيزات وطرح هاي نيمه تمام بيمارستان هاي درحال ساخت وسازوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و30درصدسهم طرح هاي وزارت راه وشهرسازي وطرح هاي بيمارستاني مندرج درجداول(19) و(20) اين قانون » . 
12-سازمان برنامه وبودجه كشورمجازاست بارعايت قوانين ومقررات نسبت به افزايش سال خاتمه پيوست شماره (1) وپادارنمودن اعتبارات سال هاي بعدطرح اقدام نمايد . 
13-عنوان رديف هاي دستگاهي كه درلايحه بودجه سال1396اصلاح وياحذف شده اندمي توانندبانظرسازمان برنامه وبودجه كشورمشابه قانون بودجه سال 1395درقانون بودجه سال1396درج شوند . 
اعتبارات موردنيازاين رديف هاازمحل اعتبارات دستگاه اصلي تأمين مي شود . 
14-به سازمان برنامه وبودجه كشوراجازه داده مي شودمتناسب باتغييرات به عمل آمده درلايحه بودجه درمجلس شوراي اسلامي واشكالات موردي موجوددرجداول وپيوست هاي لايحه بودجه 1396 ، اصلاحات لازم رابه عمل آورد . 
15-جابه جايي يااضافه كردن رديف هاي ذيل دستگاه هاي اجرائي متعلق به همان دستگاه اجرائي بانظرسازمان برنامه بودجه كشوردرسقف اعتبارات دستگاه مجازمي باشد . 
16-شركت ملي حفاري ايران ازفهرست شركت هاي مشمول واگذاري اصل44قانون اساسي مستثني گرديد . 
17-عنوان رديف درآمدي 140151درجدول شماره(5) به «درآمدحاصل ازصدورگواهينامه هوشمند» اصلاح شد . 
18-عنوان رديف درآمدي140160درجدول شماره (5)به«درآمدحاصل از8درهزارحقوق گمركي براي خدمات استانداردسازي » اصلاح شد . 
19-شماره رديف درآمدي 140201درجدول شماره (5) به 160173وعنوان آن به «درآمدحاصل ازاخذعوارض واردات سموم وداروهاي دامپزشكي آماده مصرف وواكسنهاي طيور» ذيل سازمان دامپزشكي اصلاح شد . اصلاح متناظردرجدول شماره (16) نيزبه عمل آيد . 
20-عنوان رديف درآمدي 160145درجدول شماره (5) به «درآمدحاصل ازافزايش 4%عوارض واردات كالاهاومحصولات فرهنگي » اصلاح شد . 
21-عنوان رديف درآمدي 160132درجدول شماره (5)به «درآمدحاصل ازاخذعوارض ازواردات ميوه وسبزيجات وسموم كشاورزي موضوع رديف 160132» اصلاح شد . 
22-به عنوان رديف 95-530000جدول شماره (9) عبارت «وهواشناسي هوانوردي» اضافه شد . 
23-عنوان رديف 135-530000جدول شماره (9)به «اعتبارات موضوع عوارض واردات سموم وداروهاي دامپزشكي وواكسن هاي طيور» اصلاح شد . 
24-درعنوان رديف 106-530000جدول شماره(9)عبارت «مسكن وشهرسازي» به«راه وشهرسازي» اصلاح شد . 
25-عنوان رديف 15-550000جدول شماره(9) به«سازمان اداري استخدامي كشور-مطالعات بهبودمديريت وتوسعه منابع انساني» اصلاح شد . 
26-عنوان رديف 36-550000جدول شماره(9) به «معاونت نظارت مالي وخزانه داري وزارت اموراقتصادي ودارايي -اجراي نقشه جامع خزانه داري الكترونيك » اصلاح شد . 
27-اعتبارات رديف14-101000جدول شماره(8) به رديف جديد4-102000منتقل شد . 
28-عنوان رديف 4-105000جدول شماره(8)به«تعهدات سرمايه جمهوري اسلامي ايران درصندوق اوپك» اصلاح شد . 
29-طرح1803020001ازذيل برنامه توسعه امورفرهنگي درآموزش عالي به ذيل برنامه فضاهاي آموزشي وكمك آموزشي منتقل شود . 
30-طرح1805013004ازذيل فصل پژوهش هاي توسعه اي به ذيل فصل تحقيق وتوسعه درامورآموزش وپژوهش منتقل شود . 
31-طرح 1805013004ازذيل برنامه حفظ ، معرفي وانتشارعلم وفناوري به ذيل برنامه پژوهش هاي كاربردي درامورآموزش عالي منتقل شود . 
32-رديف مربوط به «پژوهشكده اموراقتصادي» درجدول شماره (7) ازديل وزارت اموراقتصادي ودارايي به ذيل دانشگاه علامه طباطبايي منتقل شود . 
33-عنوان رديف 45-1135-جدول شماره(7) به «موزه ملي علوم وفناوري جمهوري اسلامي ايران » اصلاح شد . 
34-عنوان رديف 4-120100جدول شماره(7) به«دانشگاه شاهد-مركزكارآزمايبالينيطب سنتي» اصلاح شد . 
35-ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي درسال1396طي مقررات قانوني به دولت واگذارمي شود . 
36-رديف 5-124300جدول شماره (7) ازذيل دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي -درماني ايران به ذيل دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي -درماني تهران منتقل شد . 
37-مبلغ 330ميلياردريال ازاعتبارات اختصاصي سازمان هواپيمائي كشوري(رديف8-153000جدول شماره (7)صرفابه منظوراجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصرف خواهدشد . 
38-نفت خام وميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه هاي دولتي معادل361590900ميليون ريال به سايردريافت هاوسايرپرداخت هاي مندرج درحساب هاي جاري شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي به شماره طبقه بندي220360اضافه شود ، همچنين رقم دوبارمنظورشده براي شركت مذكور ، به 361590900ميليون ريال اصلاح مي گردد.
39-به عنوان بند(2)جدول شماره (18)عبارت«وبيمه عمروشهداءمنا» اضافه شد. 40-به عنوان رديف (18)جدول شماره (18)عبارت «جهت اجراي طرح هاي محروميت زدائي ازكشور» اضافه شد . 
41-عنوان رديف 160123جدول شماره (5) به« درآمدحاصل ازافزايش 10%به قيمت نوشابه گازدارقندي توليدداخل و30%به قيمت نوشابه هاي گازدارقندي وارداتي(به استثناي نوشابه هاي باپايه ميوه وانواع دوغ بدون گاز) اصلاح شد . 
42-عنوان طرح 1002054007درپيوست شماره(1)به«احداث وتكميل ساختمان13نمايندگي ج . ا. ا درخارج ازكشور» اصلاح شد . 
43-به عنوان رديف16-550000جدول شماره (9) عبارت« شهردانش» اضافه شد . 
44-طرح«عمليات آب وخاك درعرصه تشكل هاي كشاورزي» درپيوست شماره(1) ، به شماره طبقه بندي 1306012001به دوطرح بامشخصات زيرتفكيك شد: (مبالغ به ميليون ريال) 
45-درصدتخصيص اعتبارات جدول شماره 1-10 ، به استثناي 3درصدمنابع حاصل ازصادرات نفت خام وميعانات گازي كه معادل منابع ذي ربط انجام مي گيرد ، حداقل معادل درصدتخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ازهمه منابع مي باشد . 
46-اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن ازامكانات كشوروارتقاء شاخص هاي توسعه اقتصادي استان هادرجدول شماره(1-10) ، براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه وبودجه كشوركه ظرف مدت يك ماه پس ازابلاغ اين قانون تهيه مي شودتوزيع مي گردد . 
47-اعتبارات مربوط به ستون 27%درصدماليات برارزش افزوده جدول شماره1-10،براساس دستورالعمل وزارت ورزش وجوانان توزيع مي گردد . اعتبارت ورزش وتفريحات هراستان درسال 1396علاوه بررديف جديدحداقل معادل اعتبارات سال 1395باشد . 
48-شركت هاي دولتي وابسته وتابعه وزارت نفت ووزارت صنعت ومعدن وتجارت مكلف به پرداخت عوارض آلايندگي حسب قوانين درسال1396مي باشند . درصورت ضرورت اصلاح بودجه شركت مربوطه صورت پذيرد . 
49-توضيحات ذيل جدول شماره(18)حذف شود . 
50-دراجراي ماده (58)قانون مقررات مالي دولت مبني برحذف آب بهاي كشاورزي ، درسال1389 ، اعتبارات آب بهاي كشاورزي مربوط به آب ريزهرازكه ازسال1384دريافت آن ممنوع شد ، مانندگذشته ازمحل اعتبارات پيش بيني نشده دولت پرداخت مي شود . 
51-واحدبهداشتي ودرماني شهرستان خنج (بااعتبار40ميلياردريال) ازدانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شيرازبه دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني لارستان منتقل شود . 
52-عنوان رديف درآمدي140163درجدول شماره 059 به عبارت «درآمدحاصل ازهوشمندسازي كارت مشخصات وسائط نقليه » اصلاح شد. اصلاح متناظردرجدول شماره(16) نيزبه عمل آيد . 
53-عنوان رديف5-600000جدول شماره (9) به«حق عامليت اوراق مشاركت وسايراوراق بهادار» اصلاح شد . 
54-شركت مادرتخصصي دارويي وتجهيزات پزشكي كشورازفهرست شركت هاي مشمول واگذاري اصل 44قانون اساسي مستثني گرديد . 
55-درعنوان رديف 4-550000جدول شماره(9) عبارت«كميته ملي المپيك »جايگزين«كميته هاي ملي المپيك وپارالمپيك» شد. 
56-وظايف ومسئوليت هاي حاكميتي شركت سهامي سازمان بهره وري انرژي ايران وشركت سهامي سازمان انرژي هاي نوايران به همراه بودجه ، اعتبارات ، اموال ، دارايي ها ، بدهي ها ، تعهدات وامكانات ونيروي انساني به سازمان جديد«سازمان انرژي هاي تجديدپذيروبهره وري انرژي برق (ساتبا)»انتقال مي يابدوبودجه شركت هاي مزبوروسازمان جديدبراساس تغييرات مذكوردربخش هاي سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم وهفتم اين مصوبه اصلاح مي شود .
57-
دستگاه اجرائي طرح هاي شماره 1301014002 ، 1301014003 ، 1301014004 ، 1301014005 ، 1301014006 ، 1301014007 و 1301014011مندرج درپيوست شماره (1) به « سازمان انرژي هاي تجديدپذيروبهره وري انرژي برق(ساتبا)»اصلاح مي شود . 
58-به عنوان رديف 10-530000جدول شماره(9) بعدازعبارت «هيأت امناي ارزي» عبارت «ومجمع خيرين سلامت » اضافه شد . 
59-درطرح شماره1307005002پيوست شماره(1)باعنوان«سامان دهي ولايروبي رودخانه سيستان» هدف كمي به«ساماندهي ولايروبي» واحدهدف كميبه«پروژه» ومقدارآن به2اصلاح شود . 
60-مبلغ موضوع ماده(12) قانون الحاق موادي به قانون الحاق برخي موادبه قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت(2) درسال 1396براي مشتركينگازدوهزار(2000) ريال وبراي مشتركين برق هزار(1000) ريال تعيين مي گردد . درآمدمذكورمشمول ماليات بانرخ صفراست . 
61-عنوان طرح «بازسازي ذخايرآبزيان درآب هاي ساحلي» به شماره طبقه بندي1306016001به «بازسازي وحفاظت ازذخايرژنتيكي آبزيان» تغييريابد . 
62-تعرفه هاي خدمات قضايي به شرح جدول پيوست درجدول شماره(16) جايگزين شود . 
63-به ابتداي عنوان طرح1201020003پيوست شماره(1)، واژه «خريد» اضافه شود . 
64-هدف كمي طرح هاي 150300021543و1503003144پيوست شماره(1) ، از700,000نفربه 1,100,000نفراصلاح شود . 
65-به عنوان رديف 66-5500000جدول شماره (9) عبارت« به نسبت 50%سهم صندوق كارآفريني اميدو50%سهم بانك كشاورزي » اضافه شود . 
66-مبلغ كل اعتبارات موضوع موافقتنامه وامي طرح 1503002165مندرج درپيوست شماره (1) تاسقف10,097 ميلياردريال افزايش يابد . 
67-دستگاه اجرايي طرح«آبرساني به شهرمشهدازسددوستي» به شماره طبقه بندي1307002058به شركت آب وفاضلاب مشهدتغييركرد . 
68-دستگاه اجرايي طرح «آبرساني به شهرمشهدازسدارداك» به شماره طبقه بندي1307002059به شركت آب وفاضلاب مشهدتغييركرد . 
69-دستگاه اجرائي طرح«آب رساني به سنقرازسدسليمان شاه» به شماره طبقه بندي1307002017به شركت آب وفاضلاب كرمانشاه تغييركرد . 
70-دستگاه اجرايي طرح«آبرساني به شهرهاي نطنز ، اردستان ، بادرودوصنايع »به شماره طبقه بندي1307002092به شركت آب وفاضلاب اصفهان تغييركرد . 71-دستگاه اجرائي طرح«تكميل مجتمع هاي آب رساني اولويت دارروستايي» باشماره طبقه بندي 1503003006ازوزارت نيروبه شركت مهندسي آب وفاضلاب كشورتغييركرد . 
72-به انتهاي عنوان طرح1306012008پيوست شماره(1) عبارت «وكم فشار»اضافه شود. 
73-به انتهاي عنوان طرح1404001004پيوست شماره (1) ، عبارت «ومطالعه آب هاب ژرفي» اضافه شود . 
74-به عنوان رديف 1-129100جدول شماره(7) عبارت«وبيماري هاي نادر(ازجمله اوتيسم وEB)» اضافه شود . 
75-به عنوان ردف 123-550000جدول شماره (9)واژه «ايلام» اضافه شود . 
76-درعنوان رديف 2-111120عبارت «رزمندگان باحداقل شش ماه حضوردرجبهه» جايگزين عبارت «رزمندگان معسربيش ازيك سال سابقه حضورداطلبانه درجبهه» شد . 
77-عنوان برنامه 1803011000پيوست شماره(4) به«برنامه اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان خارجي وايراني» اصلاح شد . 
78-جدول شماره(14)لايحه بودجه حذف شود . 
79-درذيل جدول (15)اين عبارت اضافه شد«به دولت اجازه داده مي شودطرح هاي موضوع اين جدول راجهت اتمام مطالعه واجرا به شركت هاي قطارهاي حومه اي محول وبه جدول (20اضافه نمايد) .
80-عنوان رديف 6-102000به« وزارت اطلاعات -سازمان اطلاعات خارجي» تغييركرد . 
81-عنوان رديف7-120000به«دانشگاه اطلاعات وامنيت ملي-امام باقر(ع)»تغييركرد . 
82-عنوان رديف 8-102000به «تقويت بنيه امنيت اقتصادي تغييركرد . 
83-عنوان طرح1307002237به«تأمين آب شرب مرزن آباد ، نوشهروچالوس» تغييركرد . 
84-درطرح1307002206«ساختمان شبكه آبياري وزه كشي مشمپا»سال خاتمه به 1399اعتبارات سال هاي بعدبه 300ميلياردريال اصلاح شد . 
85-عنوان طرح 1805013003به «تأمين تجهيزات ، تكميل وتعميرات اساسي ساختمان ها» اصلاح شد . 
86-اعتبارات رديف(3) جدول ذيل تبصره(14) به عنوان درآمداختصاصي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي محسوب مي شود وهمزمان بااجراي بودجه اعمال مي گردد . 
87-اعتبارات رديف6-155000«بازرسان شاغل درحوزه نظارت بربازار» همزمان با ابلاغ بودجه صرفاًجهت پرداخت حقوق ومزاياي بازرسان صنعت ومعدن و100درصد توزيع استاني شده براي پرداخت به استان ها اعلام مي گردد . 88-دستگاه اجرائي طرح هاي 6020001108و1602001167ازوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به سازمان اورژانس كشورتغييرمي يابد . 
89-درجدول شماره (7)رديف«اورژانس تهران» به ذيل«سازمان اورژانس كشور» منتقل شود . 
90-ازعنوان رديف 15-111300جدول شماره(7)واژه«صندوق» حذف شود . 
91-عنوان رديف 126450جدول شماره (7) به«دانشگاه گرمسار» اصلاح شود . 92-اعتباراترديف 135-550000جدول شماره(9) توسط كميته اي متشكل ازسازمان برنامه وبودجه كشور ، وزارت فرهنگ وارشاداسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي وكميسيون هاي برنامه وبودجه ومحاسبات وفرهنگي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) توزيع وابلاغ خواهد شد . 
93-درذيل جدول 1-10تأكيدشودكه سهم يك سوم منابع حاصل از3%صادرات نفت وميعانات گازي صرفاً مربوط به مناطق نفت خيزوگازخيزاستان مي باشد . 
94-عبارت مربوط به كمك هاي فني واعتباري مذكوردرذيل جدول10درذيل جدول شماره 1-10آورده شود . 
95-عنوان طرح 1306009003به« كمك هاي فني واعتباري براي اصلاح وتوسعه باغات وروش هاي نوين وباغات انگور به روش داربستي واصلاح وسرشاخه كاري باغات گردو» اصلاح شود . 
بخش سيزدهم- تغييرتعرفه هاي خدمات قضايي درسال1396
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-