فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10173

تاريخ: 1398/3/9

باسمه تعالي


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


عطف به نامه شمارة 13695/‏283 مورخ 25/‏02/‏1398 و پيرو نامه شمارة 10116/‏102/‏98 مورخ 04/‏03/‏1398؛


لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين

جمهوري اسلامي ايران و دوك‌نشين اعظم لوكزامبورگ


مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09/‏03/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-