فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86684	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون لغو لايحه قانوني الغاء ماده 6 قانون ساختمان اتوبان تهران - كرج 
مصوب تير ماه 1344 و آئيننامه مربوط

ماده واحده - بموجب اين قانون لايحه قانوني مصوب 1358/1/21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در زمينه الغاء ماده 6 قانون ساختمان اتوبان تهران - كرج مصوب تير ماه 1344 و آئين نامه مربوط لغو ميگردد ، و اجازه داده ميشود نسبت به وصول حق تردد در اتوبان فوق الذكر برابر آئين نامه جديدي كه حداكثر ظرف مدت يكماه به منظور تعيين ميزان دريافتي از هر وسيله نقليه و موارد تردد و ساير مسائل ناشي از اجراي اين قانون وسيله وزارتخانه هاي اقتصاد و دارائي و راه و ترابري تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد اقدام گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه سي ام مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-