فايل ضميمه :
        4ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو

بند (2) ماده 8
با توجه به اصلاح انجام شده، ايراد برطرف شده است.
بند (7) ماده 8
با توجه به اصلاح انجام شده، ايراد برطرف شده است.
بند (12) ماده 8
با توجه به صلاحيت هيات وزيران مندرج در ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، ايراد برطرف شده است. اين ماده اشعار مي دارد «سازمان هر منطقه مي‌تواند با تصويب هيات وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ نمايد.»
بند (10) ماده 17
با عنايت به اينكه طبق تبصره (1) ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، كه اشعار مي‌دارد « تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است»
و نيز با توجه به تبصره ماده 115 قانون مزبور كه اشعار مي‌دارد كه « ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.»؛
مي‌توان نتيجه گرفت كه بند 10 ماده 17 كه صلاحيت تشكيل شركت را به مجمع عمومي داده است، خروج از حدود اذن مقنن محسوب مي‌گردد و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده 27
با توجه به اصلاح انجام شده، ايراد برطرف شده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-