فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        حضرت حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني- رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
لايحه مربوط به ماده واحده راجع به قرارداد منعقده بين دفتر برنامه‌ريزي و هدايت ترابري وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه كل انتفاعي و بازرگاني (سايوز ترانزيت) شوروي كه در جلسه 16/ 9/ 59 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان رسيد، در جلسه خصوصي شوراي نگهبان مطرح و به اكثريت آراء مورد تاييد قرار گرفت.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-