فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6551
تاريخ: 15/ 4/ 1372
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه هاي شماره 19646 مورخ 8 /4/ 1373 و 16051 مورخ 3/ 2/ 73 و پيرونامه شماره 6121 مورخ 14/ 2/ 1373:
اساسنامه منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار كه مجدداً و با اصلاحاتي در جلسه مورخ 31/ 3/ 1373 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 15/ 4/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-