فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 44544 /324
تاريخ: 03/ 06/ 1397
بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 6080 /100 /97 مورخ 23 /4/ 1397 و پيرو نامه شماره 25825/ 324 مورخ 4/ 4/ 1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه به‌منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/ 5/ 1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
ماده 1- ...
ماده 7- ماده(31) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح و ماده(33) قانون حذف مي‌شود:
ماده 31- شعبه موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌روز كاري گزارش تأييد آن دسته از اعتبارنامه‌هاي واصله را كه معترض ندارند، به‌صورت يكجا به هيأت‌رئيسه مجلس ارسال كند تا در جلسه علني گزارش آن قرائت شود و رئيس جلسه تصويب آن را اعلام كند.
اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. درصورتي‌كه نظر شعبه تأييد اعتبارنامه باشد، گزارش تأييد آن به مجلس ارائه مي‌گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طريق هيأت‌رئيسه مجلس، به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود تا گزارش رسيدگي به اعتبارنامه را جهت تصميم‌گيري به مجلس ارائه كند.

فرازهاي اول و دوم ماده(31) قانون موضوع ماده(7) به‌شرح زير اصلاح شد:
ماده31- شعبه موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌روز كاري گزارش تأييد آن دسته از اعتبارنامه‌هاي واصله را كه معترض ندارند، به‌صورت يكجا به هيأت‌رئيسه ارسال كند تا براي تصميم‌گيري مجلس در دستور كار قرار گيرد.
اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. در صورتي كه نظر شعبه تأييد اعتبارنامه‌باشد، گزارش تأييد آن براي تصميم‌گيري به مجلس ارائه مي‌شود چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طريق هيأت‌رئيسه مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع خواهد شد تا پس از رسيدگي و ارائه گزارش، براي تصميم‌گيري مجلس در دستور كار قرار گيرد.

تبصره- ...
ماده 10- ماده(35) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 35- چنانچه كميسيون تحقيق، اعتبارنامه ردشده از سوي شعبه را رسيدگي كند و نظر به تأييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن در مجلس قرائت مي‌شود و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مي‌كند و درصورتي كه نظر كميسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداكثر به‌مدت پانزده دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي‌شود. نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش توسط كميسيون رد شده است حداكثر به‌مدت سي‌‌دقيقه فرصت دارد تا از خود دفاع كند، ضمن اينكه مي‌تواند بخشي از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار كند، سپس گزارش كميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصويب مجلس نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌كند.

متن ماده(35) قانون موضوع ماده(10) به‌شرح زير اصلاح شد:
ماده 3- چنانچه كميسيون تحقيق، اعتبارنامه ردشده از سوي شعبه را رسيدگي كند و نظر به تأييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن براي تصميم‌گيري مجلس در دستور كار قرار مي‌گيرد و در صورتي كه نظر كميسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداكثر به مدت پانزده دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي‌شود. نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش توسط كميسيون رد شده است حداكثر به مدت سي دقيقه فرصت دارد تا از خود دفاع كند، ضمن اينكه مي‌تواند بخشي از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار كند، سپس گزارش كميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصويب مجلس نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌كند.

تبصره 1- ...
ماده 31- ...
ماده 192 مكرر 2- گزارش طرحهاي تنقيحي به‌صورت يك‌شوري و بدون تفكيك كليات و جزئيات در صحن مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. پس از گزارش سخنگوي كميسيون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتيب يك مخالف و يك موافق و توضيح معاون قوانين مجلس هر كدام به مدت ده دقيقه و توضيحات نهائي سخنگوي كميسيون به مدت پنج‌دقيقه، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.
در صورت عدم تصويب گزارش مزبور، مجدداً به كميسيون ارجاع مي‌شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند، تا حسب روال اين ماده رسيدگي شود.
تبصره- درصورتي‌كه گزارش كميسيون بيش از يك ماده داشته باشد، براي هريك از مواد به تفكيك رأ‌ي‌گيري به‌عمل مي‌آيد.

تبصره الحاقي به ماده(192) مكرر (2) به‌شرح زير اصلاح شد:
تبصره- در صورتي كه گزارش كميسيون داراي موارد (موضوعات) متعدد باشد، براي هر يك از موارد به تفكيك رأ‌ي‌گيري مي‌شود.


اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ‌و هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./ع
علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-