فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7118/ت 211
تاريخ: 6 /6/ 1373
وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 2 /6/ 1373 بنابه پيشنهاد شماره 15777 /21/ 3099 مورخ 12/ 5/ 1373 وزارت امور اقتصادي و دارايي و موافقت هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و به استناد ماده (2) قانون راجع به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي-مصوب 1334- ، اصلاحات بعدي آن تصويب نمود:
به شركت تراويس كيميكالز TRAVIC CHEBICALS (CYPRUS)LIMITED  مقيم قبرس اجازه داده مي شود تا بر اساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و با رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در طرح توليد مواد شيميايي ويژه مورد استفاده در صنايع نفت و گاز در شهرستان فيروز كوه با مشاركت سرمايه گذاران خصوصي ايراني به نسبت (49 %) شريك خارجي (شركت تراويس) و (51 %) سرمايه گذاران ايراني به نحو زير مشاركت نمايد: 
1-	سهم سرمايه گذاري شركت خارجي به ترتيب زير به كشور وارد شود: 
الف- بابت سهم سرمايه - به صورت نقدي معادل (206162) دلارآمريكا 
ب- بابت وام سهامدار- به صورت نقدي و غير نقدي معادل ( 918/857) دلار آمريكا 
2-	وام موضوع قسمت ( ب) بند (1) فوق تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي قرار مي گيرد وتأمين ارز براي بازچرداخت اقساط اصل و فرع وام در مقابل پرداخت معادل رايل اقساط مذكور كه بايد از محل فعاليت هاي توليدي منطبق بر اهداف شركت مشترك حاصل شده باشد در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شود، مشروط به اينكه ساليانه (10 %) از توليدات شركت مشترك به خارج از ايران صادر شود و هنگام انتقالات ارزي مربوط به بازپرداخت اقساط اصل و فرع وام سهامدار گواهي مربوط ارائه شود.
3-	منابع ارزي مورد نياز براي انتقال (50 %) سهم سود ساليانه قابل انتقال شريك خارجي، از شروع سال سوم توليد بايد از محل در آمدهاي حاصل از صادرات توليدات شركت مشترك تأمين و تأديه شود.
4-	در صورت اعمال محدوديت صادراتي از سوي دولت كه ناشي از نياز داخلي باشد، شرط صدور توليدات شركت مشترك موضوع بندهاي (2) و (3) فوق براي آن سال منتفي است و در نتيجه انتقالات ارزي موضوع بندهاي يادشده بدون تحقق شرط صادرات، براي آن سال انجام خواهد شد.
5-	5- مدت و نرخ سود (بهره) وام شريك خارجي توسط هيأت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي تعيين خواهد شد. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-