فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10567	تاريخ روزنامه رسمي : 20/03/1360	

‌قانون راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي
مصوب1359/11/26

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث هيچيك از كارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نمي‌تواند از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون‌استخدام كشوري و قوانين جاري و تغييرات بعدي آنها در مورد مستخدمين رسمي مشمول قانون مذكور تجاوز نمايد. كاركنان غير مشمول 30%‌ مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي را كه قبلاً دريافت مي‌كردند دريافت مي‌نمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-