فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 115652/ت 940	شماره انتشار : 13090	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/ 9 /1368بنا به پيشنهاد شماره 16435 مورخ 14/ 5/ 1368 وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد ماده 2 قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 13/ 9/ 1367 مجلس شوراي اسلامي ، اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا را بشرح زير تصويب نمودند .

اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا
مصوب 15/ 09/ 1368

فصل اول - كليات

ماده 1 ـ شركت سهامي بيمه آسيا كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون اداره امور شركت هاي بيمه ، طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد . كه در مواردي پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت مي باشد و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند مي گردد كه در مقررات مزبور صراحتاً از شركت سهامي بيمه آسيا نام برده شده باشد . شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است .

ماده 2 ـ هدف و موضوع شركت . 

الف ـ هدف 
ايجاد تأمين و اطمينان مورد نياز جامعه از طريق انجام و تعميم انواع بيمه هاي بازرگاني

ب ـ موضوع 
1 ـ انجام انواع ماليات مربوط به امور بيمه هاي بازرگاني در رشته بيمه هاي اشياء ، مسئوليت و اشخاص . 
2 ـ قبول بيمه هاي اتكائي از مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي . 
3 ـ واگذاري بيمه هاي اتكائي به مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي . 
شركت مي تواند طبق مقررات به هر نوع عمليات ( از جمله تأسيس شركتهاي فرعي ، خريداري و تملك سهام شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها ) كه براي توسعه و پيشرفت موضوع شركت ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد .

ماده 3 ـ سرمايه شركت مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال است كه به (50) هزار سهم ده هزار ريالي با نام تقسيم شده است و كليه سهام‌متعلق به دولت مي‌باشد كه غير قابل انتقال است. 
تغييرات سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي خواهد بود

ماده 4 ـ مركز اصلي شركت تهران است ، شركت مي تواند نسبت به تأسيس يا انحلال شعب در داخل يا خارج از كشور اقدام نمايد .

ماده 5 ـ شركت براي مدت نامحدود تشكيل شده است .

فصل دوم - اركان شركت

ماده 6 ـ شركت داراي اركان زير است : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيئت مديره 
ج ـ مدير عامل 
د ـ بازرس قانون

الف ـ مجمع عمومي

ماده 7 ـ مجمع عمومي مركب از وزراء امور اقتصادي و دارائي ، بازرگاني ، و رييس سازمان برنامه و بودجه مي باشد كه رياست مجمع عمومي با وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود .

ماده 8 ـ مجمع عمومي با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر است . اصل صورتجلسه مجمع عمومي در مركز شركت نگهداري و يك نسخه از آن براي هر يك از اعضاء مجمع ارسال مي گردد .

تبصره - رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت حضور مي بايد و در صورت لزوم ، مدير عامل و ساير اعضاء هيئت مديره بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند داشت .

ماده 9 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكمرتبه تشكيل مي شود . مجمع عمومي ممكن است بطور فوق العاده به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي يا مدير عامل يا هيئت مديره و يا بازرس قانوني تشكيل شود . تشكيل جلسات مجمع عمومي بنا بر دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي و يا مدير عامل خواهد بود 
مدير عامل موظف است مجمع عمومي را ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه دعوت كند و تاريخ تشكيل جلسه نمي تواند بيش از يك ماه از تاريخ دعوتنامه تعيين گردد . در دعوتنامه دستور جلسه ، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد . هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي مطرح كرد مگر آن كه قبلا جزو دستور قرارداد شده باشد .

ماده 10 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است :

1 ـ تعيين خط مشي كلي شركت .

2 ـ انتخاب مدير عامل و ساير اعضاء هيئت مديره .

3 ـ انتخاب بازرس قانوني .

4 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه هيئت مديره ، ترازنامه حساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرس قانوني .

5 ـ رسيدگي به برنامه و تصويب بودجه شركت .

6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول شركت .

7 ـ تصويب تشكيلات و آئيننامه هاي مالي و معاملاتي شركت كه از طرف مدير عامل پس از تأييد هيئت مديره پيشنهاد مي شود .

8 ـ تعيين حقوق و مزاياي و پاداش مدير عامل ، اعضاء هيئت مديره و حق الزحمه بازرس قانوني در چهارچوب مقررات مربوط .

9 ـ پيشنهاد تغييرات سرمايه شركت به هيأت وزيران .

10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هيئت مديره در مورد تغييرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شركت و پيشنهاد آن به هيئت وزيران جهت تصويب .

11 ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد .

12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شعبه يا شعب در خارج از كشور به پيشنهاد هيئت مديره .

ب ـ هيئت مديره

ماده 11 ـ هيئت مديره از پنج نفر تشكيل مي شود كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي از ميان اشخاص صلاحيتداري كه در امور بيمه يا مديريت يا مالي يا اقتصاد يا حقوق متخصص باشند براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند . انتخاب مجدد هر يك از آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است .

تبصره 1 ـ مدير عامل عضو و رئيس هيئت مديره شركت مي باشد .

تبصره 2 ـ عزل هر يك از اعضاء هيئت مديره با پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور خواهد بود .

تبصره 3 ـ احكام انتصاب و عزل مدير عامل و ساير اعضاي هيئت مديره پس از تصويب مجمع عمومي توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر و ابلاغ مي گردد .

تبصره 4 ـ در صورت قوت يا استعفاء يا عزل يا ممنوعيت هاي قانوني هر يك از اعضاء هيئت مديره ، مجمع عمومي مي بايست در اسرع وقت شخص ديگري را با رعايت مقررات ماده فوق انتخاب نمايد .

تبصره 5 ـ حداقل 3 نفر از اعضاء هيئت مديره بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مي نمايند .

ماده 12 ـ جلسات هيئت مديره يا حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمت متخذه نيز با اكثريت آراء اعضاء هيئت مديره معتبر خواهد بود . اين تصميمات بصورت مكتوب تنظيم و به امضاء حاضرين در جلسه خواهد رسيد . استدلال نظر مخالف مي بايست در ذيل صورتجلسه قيد شود .

تبصره ـ جلسات هيئت مديره با دعوت مدير عالم تشكي مي گردد لكن هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند درخواست تشكيل جلسه هيئت مديره را كتباً به مدير عامل تسليم دارد . در اين صورت مدير عامل موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته كتباً اعضاء را جهت تشكيل جلسه دعوت نمايد .

ماده 13 ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره به قرار زير است :

1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي .

2 ـ بررسي و تأييد برنامه و بودجه سالانه ، تشكيلات ، آئيننامه هاي مالي و استخدامي و معاملاتي شركت و اصلاحات آن كه از طرف مدير عامل پيشنهاد مي شود جهت طرح و تصويب در مراجع ذيربط .

3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا انحلال شعب در داخل كشور به پيشنهاد مدير عامل در چهارچوب تشكيلات مصوب .

4 ـ ارائه پيشنهاد تأسيس يا انحلال شعب در خارج از كشور جهت اخذ تصميم مجمع عمومي .

5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به قبول يا واگذاري نمايندگي در داخل يا خارج از كشور به پيشنهاد مدير عامل .

6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا فروش اموال غير منقول و سرمايه گذاريهاي شركت به پيشنهاد مدير عامل .

7 ـ اتخاذ تصميم نسبت به برنامه اتكائي سالانه شركت به پيشنهاد مدير عامل .

8 ـ تصويب آئيننامه هاي فني و تعيين حدود اختيارات واحدهاي شركت در صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت .

9 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بازيافتي خسارات .

10 ـ تعيين ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و اظهارنظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومي .

11 ـ تصويب بودجه تفصيلي .

12 ـ رسيدگي و اقدام نسبت به سازش و داوري در مورد دعاوي با رعايت مقررات مربوط .

13 ـ تنظيم و تصويب سازمان و شرح وظايف واحدهاي شركت با توجه به آئيننامه استخدامي و تصويب مقررات داخلي اداري .

14 ـ بررسي و تأييد ترازنامه و صورتحساب سود و زيان و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه آن جهت تصويب به مجمع عمومي

15 ـ اتخاذ تصميم نسبت به نحوه توزيع سود ويژه موضوع ماده 6 قانون اداره امور شركتهاي بيمه و آئيننامه اجرائي آن .

16 ـ پيشنهاد تغييرات در سرمايه و مفاد اساسنامه شركت به مجمع عمومي .

17 ـ اتخاذ تصميم و يا اظهارنظر حسب مورد نسبت به هر موضوعي كه از طرف مدير عامل مطرح گردد .

ج ـ مدير عامل

ماده 14 ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و اداري شركت است و بطور كلي اداره امور شركت را عهده دار باشد .

ماده 15 ـ وظايف و اختيارات مدير عامل شركت بشرح زير است :

1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره .

2 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به هيأت مديره .

3 ـ نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و دادگاهها و ساير مراجع قضائي و غير قضائي با حق توليد تا يك درجه و ساير اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني .

4 ـ ارائه پيشنهاد در خصوص قبول و واگذاري بيمه هاي اتكائي به هيأت مديره .

5 ـ تعيين برنامه هاي كار با توجه به مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره .

6 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه جهت طرح در هيأت مديره .

7 ـ استخدام ، نصب و عزل و تعيين شغل كاركنان با رعايت مفاد آئيننامه استخدامي .

8 ـ مدير عامل داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه مي باشد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت اركان ديگر شركت باشد .

تبصره ـ مدير عامل مي تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از اعضاء هيأت مديره ، و يا ساير كاركنان شركت تفويض نمايد .

د ـ بازرس قانوني

ماده 16 ـ بازرس قانوني شركت سازمان حسابرسي مي باشد . بازرس قانوني حق دارد از كليه امور شركت اطلاع حاصل كند ولي حق دخالت در امور جاري شركت را نخواهد داشت و اجراي وظايف وي نبايد بهيچوجه مانع جريان عادي كار شركت بشود . 
ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت حداقل 45 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرس قانوني خواهد شد . بازرس قانوني موظف است حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ، گزارش خود را به هيئت مديره و مجمع عمومي تسليم نمايد .

فصل سوم - مقررات مالي

ماده 17 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و حسابهاي شركت به تاريخ مذكور بسته مي شود . ترازنامه و حساب سود و زيان شركت بر طبق قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ساير مقررات مربوطه تنظيم مي گردد .

ماده 18 ـ نامه ها و اسناد تعهدآور شركت بايستي به امضاء مدير عامل و يا حداقل دو امضاء مجاز كه توسط مدير عامل تعيين مي گردد باشد .

تبصره ـ امضاء چك و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء و به ترتيبي كه درآئيننامه مالي مشخص مي گردد معتبر مي باشد .

ماده 19 ـ سود ويژه شركت پس از وضع اندوخته ها و ماليات و ساير كشور قانوني ، به خزانه منتقل خواهد شد .

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده 20 ـ حداكثر هر خطري كه شركت مي تواند بيمه كند 20 درصد مجموع سرمايه ، اندوخته و ذخائر فني به استثناء ذخيره خسارت معوق شركت بوده و تجاوز از آن مجاز نيست مگر آن كه شركت براي مازاد بر آن تحصيل بيمه اتكائي نمايد .

تبصره ـ مجمع عمومي مي تواند بر اساس پيشنهاد هيئت مديره و تأييد شوراي عالي بيمه بيست درصد ( 20% ) مذكور در اين ماده را به حداكثر پنجاه درصد ( 50% ) افزايش دهد .

ماده 21 ـ مدير عامل و ساير اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني مي توانند قراردادهاي متعارف بيمه با شركت منعقد كنند .

ماده 22 ـ مدير عامل و ساير اعضاء هيئت مديره نمي‌توانند در مدت تصدي خود بنحوي از انحاء در ساير شركتها و مؤسسات بازرگاني داراي سمتي‌باشند. تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و‌مؤسساتي كه شركت در آن سرمايه‌گذاري كرده يا سهمي باشد به منظور انجام وظايف محوله مجاز است.

ماده 23 ـ مدير عامل و ساير اعضاء هيئت مديره پس از خاتمه مدت مأموريت تا زماني كه جانشين آنها تعيين نشده است به خدمت خود ادامه خواهند داد .

ماده 24 ـ آئيننامه و مقررات موجود تا زمانيكه بر اساس اين اساسنامه تغيير نكرده است به قوت خود باقي خواهد بود. 


معاون اول رئيس جمهور 
حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-