فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 25/ 12/ 1374
شماره: 17826
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه هاي شركتهاي سهامي آب استان سمنان، كردستان، لرستان و چهار محالو بختياري كه در جلسه مورخ 22/ 12/ 1374 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت نيرو 
هيات وزيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 بنابه پيشنهاد شماره 1/ 8200 مورخ 11/ 12/ 1375 وزارت  نيرو و به استناد قسمت دوم بند "م"تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان
ماده 1-به استناد ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطق اي تهران و بند "ز" ماده (5) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي غرب و ماده (6) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي تهران، از تاريخ تصويب اين اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان كه در اين اساسنامه به اختصار"شركت" ناميده مي شود تشكيل مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-