فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6323/ 32757
تاريخ: 7/ 2/ 1384
اصلاح اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادر تخصصي)

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادر تخصصي) كه در جلسه مورخ 28/ 1/ 1384 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
										 محمدرضا عارف
									       معاون اول رئيس جمهور

وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 1/ 1384 بنا به پيشنهاد شماره 10461 مورخ 17/ 1/ 1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
ماده (11) اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادر تخصصي)، موضوع تصويب­نامه شماره 19679/ت 28641 هـ مورخ 31/ 4/ 1382 به شرح زير اصلاح مي­گردد:
«ماده 11ـ هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعاليت خواهند نمود و يك نفر از آنان توسط هيئت مديره به عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب مي­شود.هيئت مديره از بين خود يا خارج از هيئت مديره فردي واجد شرايط را به عنوان مديرعامل انتخاب مي­نمايد. اعضاي هيئت مديره شركت از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب مي­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-