فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6951 /102 /97
تاريخ: 22 / 6 / 97
بسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 200 /192777 /210 /9000 مورخ 04 /12 /1395؛
موضوع ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، در جلسه مورخ 21 /06 /1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به حدود و اختيارات اعضاء هيأت مديره و بازرسان تشكل‌هاي مذكور، عدم ذكر شرائط ايمان، اسلام و وثاقت، داراي توالي فاسده بوده و خلاف شرع مي‌باشد.
عباسعلي كدخدائي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-