فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86682	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون حذف سوبسيد روغن نباتي كه بصورت خام تحويل كارخانجات توليدي روغن نباتي كشور ميگردد
مصوب 1360/08/03

ماده واحده - لايحه قانوني مصوب تاريخ 1359/04/25 [ 1359 ] شوراي انقلاب راجع به حذف سوبسيد روغن نباتي كه بصورت خام تحويل كارخانجات توليدي روغن نباتي كشور مي گردد ، در مورد مصرف سرانه كشور لغو كان لم يكن تلقي ميگردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-