فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/14424

تاريخ: 1398/9/9


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 66766/‏336 مورخ 22/‏08/‏1398 و پيرو نامه شمارة 14318/‏102/‏98 مورخ 04/‏09/‏1398؛


لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت

جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان


مصوب جلسه مورخ بيستم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 06/‏09/‏1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-