فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 96/102/2095

شماره: 1396/5/12

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 35263/‏101 مورخ 02/‏05/‏1396؛

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏05/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

- در تبصره 9، با توجه به عبارت تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزه‌هاي علميه نيز زير نظر وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري هستند لازم است در اين خصوص رفع ابهام شود، تا اظهارنظر ممكن گردد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-