فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 241/47978

تاريخ: 1396/6/11

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 7/‏6/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

 

مادهواحده- موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره- در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول يكصدوسيونهم(139) و هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه پس از اين طرفهاي متعاهد، ناميده خواهند شد، با علم به سودمند بودن همكاريهاي بينالمللي در زمينه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به گياهان و فرآوردههاي گياهي و كنترل و جلوگيري از ورود و انتشار آنها در كشورهاي خود و همچنين با عنايت به تمايل به بهبود هرچه بيشتر روابط علمي، فني، اقتصادي و تجاري به منظور ايجاد هماهنگي نزديك در اتخاذ اقداماتي كه براي نيل به اين اهداف لازم مي باشند، بهشرح زير توافق نمودند:

ماده 1

تعاريف

 اصطلاحات زير داراي همان معاني است كه به موجب متن كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات به آنها اختصاص داده شده است:

الف) گياه: گياهان زنده و اندامهاي گياهي از جمله بذور و ژرم پلاسم؛

ب) فرآوردههاي گياهي: مواد فرآوري شده با منشأ گياهي (از جمله دانه) و آن دسته از توليدات فرآوريشدهاي كه ماهيت يا نحوه فرآوري آنها ممكن است باعث خطر ورود و پراكندگي آفات شود؛

پ) آفت: هر نژاد، گونه يا گونه زيستي گياهي، حيواني يا عامل بيماريزاي (پاتوژني) خسارتآور براي گياهان يا فرآوردههاي گياهي؛

ت) آفات قرنطينهاي: آفتي با اهميت اقتصادي بالقوه براي منطقه در معرض خطر كه هنوز در آن منطقه وجود ندارد يا اينكه وجود دارد ولي پراكندگي گسترده نداشته و بهطور رسمي تحت كنترل باشد؛

ث) اقلام تحت كنترل: هرگونه گياه، فرآوردههاي گياهي، محل نگهداري، مواد بستهبندي، وسيله حمل و نقل، بارگنج (كانتينر)، خاك و هر موجود زنده (ارگانيزم)، شي يا ماده ديگر كه به ويژه در حمل و نقل بينالمللي قابليت انتقال يا انتشار آفات را داشته باشد، و به نظر ميرسد مستلزم اقدامات بهداشت گياهي است.

ج) گواهي بهداشت گياهي: گواهي طراحيشده، براساس نمونه گواهيهاي كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات باشد.

ماده 2

مراجع صلاحيتدار

مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه عبارتند از:

- از طرف ايراني: وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران؛

- از طرف آذربايجاني: وزارت كشاورزي جمهوري آذربايجان.

ماده 3

تبادل اطلاعات

1- طرفهاي متعاهد اطلاعات مربوط به شيوع آفات قرنطينهاي در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد و نيز روشهاي مبارزه و كنترل آنها را مبادله خواهند كرد. در صورت وقوع آفات قرنطينهاي جديد در قلمرو يك طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به آفات و اقدامات انجامشده براي ريشهكني و يا كنترل آن در زودترين زماني كه عملاً امكانپذير است به طرف متعاهد ديگر اعلام خواهد شد.

2- طرفهاي متعاهد نسخهاي از قوانين و مقررات حفظ نباتات و قرنطينه گياهي، گواهي بهداشت و گواهي بهداشت صادرات مجدد و فهرست آفات قرنطينهاي خود را مبادله خواهند كرد. طرفهاي متعاهد هرگونه تغيير در قوانين و مقررات و فهرست مذكور را در اسرع وقت به آگاهي يكديگر خواهند رساند.

3- طرفهاي متعاهد همكاريهاي بين مؤسسات تحقيقاتي دو كشور در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي ازجمله تحقيقات مشترك را ارتقاء خواهند داد.

4- طرفهاي متعاهد يكديگر را از دستاوردهاي نوين علمي و فني در زمينه حفظ نباتات، قرنطينه گياهي و كنترل آفات آگاه خواهند كرد.

5- طرفهاي متعاهد بدون رضايت طرف متعاهد ديگر اطلاعات و نتايج بهدستآمده در چهارچوب اين موافقتنامه را براي طرفهاي سوم افشاء نخواهند كرد.

ماده 4

شرايط مربوط به واردات و اقدامات پيشگيرانه

1- طرفهاي متعاهد اقدامات لازم را بهمنظور بازرسي و در صورت لزوم بررسي آزمايشگاهي و آفتزدايي گياهان، محموله فرآوردههاي گياهي و وسايل حمل و نقل آنها انجام خواهند داد تا از انتقال آفات قرنطينهاي به قلمرو طرف متعاهد ديگر جلوگيري بهعمل آيد.

2- صادرات هرگونه محموله گياهان و فرآوردههاي گياهي به قلمرو طرف متعاهد ديگر با رعايت قوانين و مقررات قرنطينه گياهي طرف واردكننده صورت خواهد گرفت. طرفهاي متعاهد بهمنظور كنترل و پيشگيري از ورود و پراكندگي آفات قرنطينهاي، حق خواهند داشت:

الف) اقدامات بهداشت گياهي اضافي را در رابطه با ورود گياهان، فرآوردههاي گياهي و ساير اقلام تحت كنترل درخواست كنند و در صورت وجود خطر جدي ورود آفات قرنطينهاي، واردات كالاهاي خاصي را ممنوع، محدود و يا منوط به انجام تشريفاتي مانند آفتزدايي نمايند.

ب) براي واردات محمولههاي گياهي و اقلام تحت كنترل، نقاط ورودي را تعيين و اعلام نمايند.

پ) از ورود عوامل كنترل بيولوژيكي آفات و گياهان تراريخته به قلمرو خود جلوگيري و يا آن را محدود نمايد.

3– طرفهاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينهاي، و صرفنظر از وجود گواهي بهداشت گياهي، حق خواهند داشت اقدام به بازرسي، نمونهبرداري و آزمايش محمولههاي وارداتي گياهان و فرآوردههاي گياهي كنند و در صورت آلودگي محموله ها به آفات قرنطينهاي، آنها را آفتزدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كه در اين صورت مراتب را بهطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند.

4- طرفهاي متعاهد ورود خاك و استفاده از كاه، علف خشك، ساير اجزاء گياهي و همچنين هرگونه مواد با منشأ گياهي كه احتمال ورود آفات قرنطينهاي به همراه آن وجود دارد، بهمنظور بستهبندي محمولههاي وارداتي را ممنوع خواهند كرد.

ماده 5

گواهي بهداشت گياهي

1- محمولههايي كه از قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد به قلمرو طرف متعاهد ديگر وارد و از آن صادر ميگردد داراي گواهي بهداشت گياهي صادرشده توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد خواهد بود.

2- هر يك از طرفهاي متعاهد در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعاهد ديگر، قوانين و مقررات حفظ نباتات و يا سلامت گياهي آن طرف متعاهد را رعايت خواهند نمود.

3- صدور گواهي بهداشتي توسط مقامات صلاحيتدار انجام خواهد شد و از تاريخ صدور بيست روز اعتبار خواهد داشت.

4- گواهي بهداشت گياهي اصل و به زبان انگليسي و زبان رسمي هر يك از طرفهاي متعاهد خواهد بود. هرگونه اصلاح، قلمخوردگي و ناخوانايي متن موجب ساقط شدن اعتبار گواهي بهداشت گياهي خواهد شد.

5- طرفهاي متعاهد، نمونه گواهي بهداشت گياهي صادرشده توسط مقامات صلاحيتدار و همچنين نمونه مهر و امضاي اين افراد صلاحيتدار را به منظور تأييد آن، مبادله خواهند كرد.

ماده 6

شرايط صدور مجدد

براي صادرات مجدد محموله ، اصل يا تصوير تأييدشده گواهي بهداشت گياهي كه توسط سازمان حفظ نباتات كشور مبدأ تأييد شده است، به گواهي بهداشت گياهي صادرات مجدد صادر شده توسط طرفهاي متعاهد پيوست خواهد شد.

گواهيهاي صادرات مجدد توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد صادر خواهد شد و از تاريخ صدور بيست روز اعتبار خواهد داشت.

ماده 7

شرايط گذر (ترانزيت)

گذر (ترانزيت) محمولهها با رعايت الزامات قرنطينهاي قوانين و مقررات حاكم در مورد كنترل بهداشت گياهي طرف متعاهدي كه گذر از قلمرو آن صورت ميگيرد و در صورت ارائه گواهي بهداشت گياهي كشور مبدأ مجاز خواهد بود. با توجه به بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه، محمولههاي گياهي به مقصد جمهوري خودمختار نخجوان يا بر عكس، درون وسايل نقليه پوشيده (بدون منفذ) مهر و موم شده و همراه با گواهي بهداشت گياهي صادرشده توسط طرف آذربايجاني، حمل خواهند شد.

ماده 8

اقدامات مشترك

بازرسيهاي مشترك بهداشت گياهي و بررسيهاي آزمايشگاهي محمولههايي كه در هنگام صادرات و واردات از قلمرو يك طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد ديگر به عنوان خطر قرنطينهاي مهم تلقي ميشوند، بر اساس ترتيبات پيشين صورت ميگيرد. طرفهاي متعاهد مكان لازم براي بررسي و تجهيزاتي بهمنظور بررسيهاي آزمايشگاهي فوق را در نظر ميگيرند. طرف متعاهد اعزامكننده تمام هزينهها را در حدود هزينههاي مندرج در قوانين ملي خود پرداخت خواهد كرد.

ماده 9

ارتباط با ساير موافقتنامهها

مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از ساير موافقتنامههاي بينالمللي كه كشور طرفهاي متعاهد عضو آنها هستند، تأثيري نخواهد داشت.

ماده 10

حل و فصل اختلافها

 هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مذاكرات و مشاوره بين طرفهاي متعاهد، حل و فصل خواهد شد.

ماده 11

اصلاح موافقتنامه

هرگونه تغيير و اصلاح در اين موافقتنامه، با توافق طرفهاي متعاهد ميتواند انجام گردد. اين اصلاحات و تغييرات، به شكل تشريفاتي (پروتكلهايي) كه جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي ميشوند، انجام و با رعايت مفاد ماده (12) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهند شد.

ماده 12

لازمالاجراء شدن، دوره زماني و فسخ

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، مبني بر تأييد انجام تشريفات داخلي لازم مربوط درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، لازمالاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي يك دوره پنجساله منعقد شده و پس از مدت مزبور، به طور خودكار، براي دورههاي پنجساله بعدي لازمالاجراء باقي خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل ششماه پيش، تمايل خود به فسخ اين موافقتنامه را بهطور كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك، به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند، اين موافقتنامه تا زمان انقضاي ششماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي يك طرف متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك توسط طرف متعاهد ديگر مبني بر تمايل آن طرف به خاتمه اعتبار آن، لازمالاجراء باقي ميماند.

اين موافقتنامه در شهرباكو در تاريخ 17 مرداد ماه 1395 هجري شمسي برابر با 7 اگوست 2016 ميلادي در دو نسخه اصلي هر كدام به زبانهاي فارسي، آذري و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار
ميباشد. در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران

از طرف

دولت جمهوري آذربايجان

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود وشش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-