فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركارخانم شبنم جزء قاسمي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 6524 / 89/ 204/د مورخ 24/ 12/ 1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور.

بررسي : بخشنامه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با توجه به اختيار خود، بر اساس مصلحت انديشي، مقرراتي را جهت استخدام در دستگاه‌هاي اجرائي تحت عنوان بخشنامه مذكور قرار داده است و اين بخشنامه خلاف‌شرع نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-