فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي اردشير عليزاده مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره 1709 /200 مورخ 25 /1/ 1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، ماده 1 و تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي موضوع بخشنامه شماره 84597/ 200 مورخ 8/ 9/ 1388 .

بررسي : موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه مسئولين مربوطه بر اساس اختياراتي كه دارا مي‌باشند حق استخدام دارند و ايشان بر اساس مصلحت انديشي اولويت استخدام را به افراد بومي داده‌اند و شرائطي را براي صدق بومي بودن ذكر كرده‌اند و در وضع اين شرائط داراي اختيار بوده و با رعايت مصلحت عمل نموده‌اند كه ايرادي بر آن وارد نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-