فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 25825/ 324
تاريخ: 04/ 04/ 1397
بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 4977/ 102/ 97 مورخ 5/ 2/ 1397 و پيرو نامه شماره 1048 /324 مورخ 19/ 1/ 1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه به‌منظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29/ 3/ 1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌شود.
علي لاريجاني

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
ماده 1- ...
ماده 6- ماده(30) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به آن الحاق مي‌شود:
ماده 30- اعتبارنامه‌ها به‌همراه ضمائم آن به‌موجب جدول حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي كه براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانين مجلس با نظارت هيأت‌رئيسه سني تنظيم شده است، به‌ترتيب به شعب پانزده‌گانه جهت رسيدگي ارجاع مي‌شود. هيأت‌رئيسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌هاي ارجاعي را قبل از آغاز رسيدگي، تكثير كند و در اختيار نمايندگان قرار دهد. چنانچه هر يك از نمايندگان به اعتبارنامه‌اي معترض باشد، ظرف مدت سه‌روز از تاريخ انتشار فهرست مذكور حداكثر تا پايان وقت اداري روز سوم، موظف است اعتراض كتبي خود را امضاء و به انضمام مدارك و اسناد مربوط به شعبه ذي‌ربط تقديم كند.
تبصره 1- شعبه موظف است گواهي عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع اعتراض يا حادث‌شدن آن بعد از برگزاري انتخابات را از شوراي نگهبان دريافت كند.

در ماده (6)، تبصره (1) ماده (30) قانون، به‌شرح زير اصلاح شد:
تبصره 1- شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع مورد اعتراض يا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز كند.

تبصره 2- ...
ماده7- ماده(31) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح و ماده(33) قانون حذف مي‌شود:
ماده 31- شعبه موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌روز كاري گزارش تأييد آن دسته از اعتبارنامه‌هاي واصله را كه معترض ندارند، به‌صورت يكجا به هيأت‌رئيسه مجلس ارسال كند تا در جلسه علني گزارش آن قرائت شود و رئيس جلسه تصويب آن را اعلام كند.
اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. درصورتي كه نظر شعبه تأييد اعتبارنامه باشد، گزارش تأييد آن به مجلس ارائه مي‌گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طريق هيأت‌رئيسه مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود.

در ماده (7)، فراز دوم ماده (31) قانون، به‌شرح زير اصلاح شد:
اعتبارنامه‌هايي كه مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته است، حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري توسط شعبه رسيدگي مي‌شود. درصورتي كه نظر شعبه تأييد اعتبارنامه باشد، گزارش تأييد آن به مجلس ارائه مي‌گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طريق هيأت‌رئيسه مجلس، به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود تا گزارش رسيدگي به اعتبارنامه را جهت تصميم‌گيري به مجلس ارائه كند.

تبصره- ...
ماده‌- ماده(35) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 35- چنانچه كميسيون تحقيق، اعتبارنامه ردشده از سوي شعبه را رسيدگي كند و نظر به تأييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن در مجلس قرائت مي‌شود و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مي‌كند و اعتراضي پذيرفته نمي‌شود و درصورتي كه نظر كمسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداكثر به‌مدت پانزده دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي‌شود. نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش توسط كميسيون رد شده است حداكثر به‌مدت سي‌دقيقه فرصت دارد تا از خود دفاع كند ضمن اينكه مي‌تواند بخشي از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار كند، سپس گزارش كميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به 
تصويب نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌‌كند.


متن ماده (35) قانون موضوع ماده (10) به‌شرح زير اصلاح شد:
ماده 35- چنانچه كميسيون تحقيق، اعتبارنامه ردشده از سوي شعبه را رسيدگي كند و نظر به تأييد اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن در مجلس قرائت مي‌شود و رئيس مجلس تصويب آن را اعلام مي‌كند و درصورتيكه نظر كميسيون مبني بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداكثر به‌مدت پانزده دقيقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه مي‌شود. نماينده‌اي كه اعتبارنامه‌اش توسط كميسيون رد شده است حداكثر به‌مدت سي‌دقيقه فرصت دارد تا از خود دفاع كند، ضمن اينكه مي‌تواند بخشي از وقت خود را حداكثر به دو نفر از نمايندگان واگذار كند، سپس گزارش كميسيون تحقيق به رأي گذاشته مي‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصويب مجلس نرسد، رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌كند.

تبصره 1- ...
تبصره 2- اگر اعتبارنامه مورد اعتراض، در شعبه و كميسيون تحقيق تأييد شود، اعتراض نسبت به آن در صحن مجلس امكان‌پذير نيست و اعتبارنامه مصوب محسوب مي‌شود و رئيس جلسه تصويب آن را اعلام مي‌كند.

تبصره (2) ماده (35) موضوع ماده (10) حذف شد.

ماده 11- ...
ماده 12- ماده(38) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 38- أخذ رأي در مجلس براي اعتبارنامه‌هايي كه در شعبه يا كميسيون تحقيق رد شده است، به‌صورت مخفي و با ورقه انجام مي‌شود.

ماده (38) قانون موضوع ماده (12) به‌شرح زير اصلاح شد:
ماده 38- در هر مرحله، رأ‌ي‌گيري براي اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفي و با ورقه مخصوص انجام مي‌شود.

ماده 13- ...
ماده 14- ماده(48) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود:
ماده 48- در اجراي اصل نودم (90) قانون اساسي به‌منظور كارآمدي مجلس و نمايندگان در رسيدگي به شكايات از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه، تشكيلاتي تحت عنوان «ديوان اصل نودم (90) قانون اساسي» ايجاد مي‌شود. اساسنامه و تشكيلات اين ديوان حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيأت‌رئيسه تهيه و به تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌رسد. كليه قوانين و مقررات مرتبط با كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و وظايف مصرح در آن به قوت خود باقي است.

ماده (14)، موضوع اصلاح ماده (48) قانون حذف شد.

ماده 15- ...
ماده 31- ...
ماده 192مكرر2- گزارش طرحهاي تنقيحي به‌صورت يك‌شوري و بدون تفكيك كليات و جزئيات در صحن مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. پس از گزارش سخنگوي كميسيون و صحت سه مخالف و سه موافق به ترتيب يك مخالف و يك موافق و توضيح معاون قوانين مجلس هر كدام به مدت ده دقيقه و توضيحات نهائي سخنگوي كميسيون به مدت پنج‌دقيقه، گزارش كميسيون به رأي گذاشته مي‌شود.
در صورت عدم تصويب گزارش مزبور، مجدداً به كميسيون ارجاع مي‌شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند، تا حسب روال اين ماده رسيدگي شود.

يك تبصره به‌شرح زير به ماده (192) مكرر (2) الحاقي اضافه شد:
تبصره- در صورتي كه گزارش كميسيون بيش از يك ماده داشته باشد، براي هريك از مواد به تفكيك رأ‌ي‌گيري به‌عمل مي‌آيد.

اصلاحات فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست‌ و نهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./ا
علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-