فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3581
تاريخ: 01/ 6/ 1371
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 309050 مورخ 31/ 5/ 1371 و نامه شماره 30448 مورخ 14/ 5/ 1371 و پيرو نامه شماره 3534 مورخ 21/ 5/ 1371:
اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه 24/ 4/ 1371 هيئت وزيران كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد در جلسه شوراي نگهيان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-