فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/10722

تاريخ: 1398/4/19


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت


عطف به نامه شماره 97/‏1416 مورخ 20/‏08/‏1397؛

موضوع ذيل ماده 6 آييننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مورخ 27/‏11/‏1387، در جلسه مورخ 15/‏04/‏1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:


- مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.

تذكر: با توجه به اين كه آييننامه مذكور مبتني بر تبصره 1 بند (الف) ماده 40 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه تدوين شده و قانون مذكور در تاريخ 25/‏3/‏1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است در صورتي كه مدت اعتبار مصوبات مجمع ده ساله باشد قانون مذكور از اعتبار ساقط است.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-