فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 1977 
تاريخ: 5 /5 /77
فقهاء محترم شوراي نگهبان 
تصوير تصويبنامه شماره 15988/ت 19795 ه مورخ 24 /3/ 1377 ناظر به پرداخت تعهد مربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه واگن مسافري به پيوست ارسال مي شود. خواهشمند است نظر آن فقهاء محترم در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع تجويز مزور را اعلام فرمائيد.
علي اكبر ناطق نوري 
رئيس مجلس شوراي اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-