فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 83342/ت34722هـ	شماره انتشار : 17962	
تاريخ ابلاغ: 30/ 07/ 1385	تاريخ روزنامه رسمي : 07/ 08/ 1385	

اصلاح ماده ( 14 ) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
مصوب 15/ 06/ 1385

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/ 6/ 1385 بنا به پيشنهاد شماره 23424/11 مورخ 22/ 12/ 1384 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود : 
در ماده ( 14 ) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور ، موضوع تصويب نامه شماره 12722/ت30207هـ مورخ 6/ 4/ 1383 عبارت « سه عضو موظف و دو عضو غيرموظف » حذف و بعد از عبارت « بلامانع است » عبارت « حداقل سه نفر از اعضاي هيئت مديره به صورت موظف انجام وظيفه مي كنند . » اضافه مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 17951/ 30/ 85 مورخ 13/ 7/ 1385 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است . 


معاون اول رييس جمهور - پرويز داودي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-