فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 92/30/52964
تاريخ: 9/بهمن/92

حضرت آيت الله آملي لاريجاني (دامت بركاته)
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماره 9000/57176/100 مورخ 1392/10/17، موضوع در جلسه مورخ 1392/10/25 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

«اگرچه الزام قاضي به تبعيت از نظر شخص يا مقام ديگر خلاف موازين شرعي و قانون اساسي است، با توجه به نظريه تفسيري 80/21/3036 مورخ 1380/10/20 و با عنايت به اظهارنظر مورخ 1390/07/30 شوراي نگهبان در ماده 9 طرح قانوني نظارت بر رفتار نمايندگان و تبصره‌هاي آن و با عنايت به اينكه عبارت ماده 9 قانون همان است كه در اصل 86 قانون اساسي آمده است و مفاد تبصره يك ماده مذكور صرفاً تشخيص مصاديق ايفاء وظايف نمايندگي و تخلفات انتظامي نمايندگان را به هيأت نظارت محول نموده است نه تشخيص جرم را، و لذا نظر اين هيات مانع رسيدگي مستقل مرجع صالح قضايي نسبت به مواردي كه داراي عناوين مجرمانه است نمي‌گردد.»

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-