فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 14/ 8/ 1369
شماره: 1008
شوراي محترم نگهبان
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 94708 مورخ 9/ 8/ 69 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا مصوب جلسه 15/ 7/ 69 هيئت وزيران موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-