فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 95273/ت54223هـ	شماره انتشار : نامعلوم	
تاريخ ابلاغ: 03 /08 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 00/00/0000	

تصويب نامه در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
مصوب 08 /06 /1396

هيئت وزيران در جلسه 8/ 6/ 1396 به پيشنهاد شماره 100/ 20/ 12805/ 96 مورخ 27/ 1/ 1396 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان ها ، موسسات ، شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران ، موضوع تصويب نامه شماره 2730/ ت 28225 هـ مورخ 20/ 3/ 1382 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - تبصره ( 1 ) ماده ( 15 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
تبصره 1 - انتخاب معاون ذي ربط وزير نيرو در امور آب از سوي مجمع عمومي به عنوان رييس هيئت مديره شركت بلامانع است .

2 - در تبصره ( 2 ) ماده ( 15 ) عبارت "به استثناي رييس هيئت مديره" پس از عبارت "اعضاي هيئت مديره" الحاق مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 2943/ 102/ 96 مورخ 27/ 7/ 1396 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-